Partille hemlighåller uppgifter för att undvika ny stämning

Bill Persson fick felaktigt betala 793 961 kronor till kommunen i gatuavgifter – nu vägrar de lämna ut uppgifter om hur andra Partillebor kan ha drabbats.
– Vi vet att andra är i samma situation, därför är det viktigt att kommunen följer upp hovrättens dom och ersätter även dem, säger Alexander Ottosson, en av de jurister vid Centrum för rättvisa som drev rättsprocessen för Bill Perssons räkning.

ANNONS
|

Allt började för fyra år sedan, bara några dagar innan julafton då Partillebon Bill Persson fick en ovanligt stor faktura i brevlådan – på 793 961 kronor.

Den visade sig komma från kommunen och grundade sig på så kallade gatuavgifter som han som fastighetsägare var tvungen att betala inför ett större byggprojekt runt hans tomt. Tidigare hade det varit ett naturområde men nu skulle det i stället ersättas av tät bebyggelse och vägar.

Gatuavgifter är något som bara 30 av Sveriges 290 kommuner använder sig av, men att de ska omfatta kostnader som närmar sig en miljon är mycket ovanligt.

ANNONS

– Det kommunen hade ansett var att Bill Perssons fastighet var så stor att man kunde stycka av den i fyra delar, han fick därför betala gatuavgift motsvarande fyra fastigheter i stället för en, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa, dit Bill Persson valde att vända sig efter att han valt att bestrida fakturan.

LÄS MER:Sonen fick ingen kvällsförskola – nu läggs omsorgen ner helt

Högsta gatuavgiften i Sverige – någonsin

Med hjälp av juristerna på Centrum för rättvisa kunde Bill Persson sedan stämma Partille kommun efter att de konstaterat att gatukostnadsuttaget innebar ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt – kommunen hade krävt omedelbar betalning för fyra fastigheter, trots att Bill Persson bara äger en.

– Det är tydligen den högsta gatuavgiften någon betalat i Sverige, sa Bill Persson tidigare till GP.

Rättsprocessen fick sitt avslut i våras när hovrätten slog fast att kommunen brutit mot hans grundlagsskyddade äganderätt.

– De kunde fastslå att man inte får ta ut mer än en avgift per fastighet, säger Alexander Ottosson.

Kommunen fick betala tillbaka det begärda beloppet och betala ett ideellt skadestånd på sammanlagt 656 564 kr.

LÄS MER:Covidpass väcker ilska – anklagas för att vara ”Nazist-skit”

Men i svallvågorna efter hovrättens dom ställdes Partille kommun inför nya frågeställningar. Deras ombud under rättsprocessen från Front advokater rådde i en promemoria kommunen att överklaga till Högsta domstolen, men kommunstyrelsen valde att avstå.

I stället accepterade de hovrättens dom men skrev senare i ett pressmeddelande att de ansåg att den ”lämnar en hel del frågetecken kring vilka konsekvenser den innebär framgent”.

Vill kontrollera hur kommunen följer domen

I oktober i år valde därför Centrum för rättvisa att kontrollera hur kommunen valt att följa domen. Detta genom att begära ut promemorian från Front advokater där de analyserar konsekvenserna som domen får i förhållande till andra fastighetsägare i Partille som krävts på höga avgifter.

Nu vägrar kommunen att lämna ut stora delar av handlingen med hänvisning till risk för kommande rättsprocesser.

LÄS MER:Öjersjöbo tvingas riva pooltak – förlorade mångåriga tvisten

Flera sidor är överstrukna och maskade vilket kommunen motiverar genom att hävda att offentlighets- och sekretesslagen ska gälla:

”Promemorian innehåller emellertid framåtsyftande rättsliga bedömningar och i dessa delar menar kommunen att dess ställning som part försämras avseende potentiella blivande rättstvister. Framställan är gjord från den advokatbyrå (läs: Centrum för rättvisa) som representerade motparten i det aktuella målet, och det finns således en uppenbar risk att juridiska överväganden kan komma att utnyttjas i blivande rättstvister, relaterade till ärendetypen. Handlingen ska därför lämnas ut med dessa bedömningar maskade.”

Orimligt att hemlighålla information

I mitten av november överklagade Centrum för rättvisa Partille kommuns beslut att inte lämna ut uppgifterna till kammarrätten.

– Syftet med offentlighetsprincipen är att den offentliga maktutövningen ska kunna granskas. Det vore därför orimligt om staten eller kommuner kunde hemlighålla information med hänvisning till risken att de kan komma att hållas ansvariga i domstol för överträdelser av grundlagen och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson.

LÄS MER:Inget byggpris i Partille i år – kriterierna uppfylldes inte

Han förvånas över att kommunen valt att hävda att uppgifterna kan användas i en rättstvist, då det krävs att de då kan visa att en sådan är på gång eller redan aktiv för att de reglerna ska gälla.

– Det blir intressant att se vad kammarrätten kommer fram till och det är ju intressant eftersom den här frågan inte verkar ha prövats tidigare i domstol. Det verkar med andra ord inte vara vanligt att kommuner sekretessbelägger sådana här uppgifter, säger Alexander Ottosson.

Det verkar som att de har något att dölja som de själva hävdar att det kan användas mot dem vid en tvist?

– Det ligger mycket i det. Vi har själva kunna konstatera att det inte är bara Bill Persson som har fått betala grundlagsstridiga gatukostnadsavgifter. Vi vet att andra är i samma situation och det är därför viktigt att kommunen följer upp hovrättens dom och ersätter även dem.

”Allt framstår som mycket konstigt”

Förutom Bill Persson är det flera andra i hans område som drabbats. Enligt Centrum för rättvisa handlar det om två detaljplaner som berörts av byggprojektet.

– Vi har varit i kontakt med några enstaka men vi vet inte vilka alla är än. Det är i slutändan upp till var och en om de vill rikta anspråk mot kommunen. Om de då inte frivilligt väljer att rätta sig efter hovrättsdomen kan man konstatera att de överträtt grundlagen och man kan driva processen vidare, säger Alexander Ottosson.

I första hand vill Centrum för rättvisa nu ha ut promemorian. Enligt deras beräkningar bör kammarrätten komma med sitt beslut redan innan jul.

– Sådana här beslut om sekretess ska handläggas skyndsamt. Jag har mycket svårt att föreställa mig vilka typer av uppgifter handlingen skulle kunna innehålla där det skulle vara befogat med sekretess. Jag utesluter inte att de kan ha skäl att maska delar av uppgifterna men att maska allt gör att det framstår som mycket konstigt.

LÄS MER:Råttor och svartmögel i köken på Furulunds äldreboende

”Handlar om kommunens intressen”

När man granskar dokumenten de fått från kommunen kan man även se att de valt att maska syftet med den del av promemorian som de vägrar lämna ut.

Enligt Centrum för rättvisa förmedlar kommunen dubbla budskap, dels att det finns frågetecken kring vilka konsekvenser domen får i framtiden, men också att de inte valde att överklaga.

Åke Marmander är kommunjurist vid Partille kommun och är också den som besvarat Centrum för rättvisas förfrågan. Han har inte mycket att tillägga till sekretessfrågan mer än att det bra att få det prövat i kammarrätten.

– Vi ser liksom inga problem med det egentligen, men motiveringen till sekretessen handlar om kommunens intressen. De överväganden som görs är ju att kommunens ställning som part i ett mål i framtiden kan komma att försvagas om uppgifterna lämnas ut, säger han.

Kommunen vill inte försvaga sin ställning

Men han medger att lagen syftar till rättsprocesser som är pågående och att det just nu inte finns någon pågående konflikt.

– Vi får se om den paragrafen duger i det här fallet, för just nu är det ingen pågående tvist just vad det gäller gatukostnadsfrågan men det är ju inte för det ”off the table”. Det skulle ju kunna vara potentiella tvister som kommer framöver, säger han.

Han pekar på att ett sånt syfte kan anas eftersom det är Centrum för rättvisa som begär ut handlingarna, då de drivit frågan hårt tidigare.

– Man kan gissa att de överväger olika steg framåt, då vill ju inte kommunen försvaga sin ställning i en framtida process.

Men antyder ni inte då att ni har något att dölja genom att inte lämna ut uppgifterna?

– Nej, alltså något sånt finns det inte. Klart man följer hovrättens domslut, det är ganska enkelt att kontrollera, och om inte kommunen gör det som följer av domslutet finns det inget som hindrar Centrum för rättvisa från att agera i den frågan.

”Inte rimligt att agera på det här sättet”

Att Partille kommun vägrar att lämna ut uppgifterna upprör Centrum för rättvisa. De menar att hela syftet med offentlighetsprincipen är att den offentliga maktutövningen ska kunna granskas.

– Det är inte rimligt att kommunen agerar på det här sättet. De måste ta ansvar och följa hovrättens dom, säger Alexander Ottosson.

Även för Bill Persson har hovrättens dom varit viktig, både för hans egen skull men också för andra.

– Jag har hela tiden tyckt att det är orimligt att kommunen ska kunna ta så mycket betalt för gator som jag varken bett om eller har någon nytta av. Det känns väldigt bra att hovrätten nu ger mig rätt. Förhoppningsvis kan den här processen vara till hjälp för andra också, sa Bill Persson i våras.

Om Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa är en stiftelse som bildades 2002. De är en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Stiftelsens ändamål är att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag.

Centrum för rättvisa driver rättsfall i domstol, tar inte betalt av sina klienter och är ombud i fall där enskildas grundläggande fri- och rättigheter anses ha kränkts, oftast med stat eller kommun som motpart.

De agerar oberoende av partier och intresseorganisationer.

Källa: centrumforrattvisa.se, wikipedia

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS