Fridlyst lav – joker i leken i planerna kring nya Furulund

Kommunens planarbete för det som ska bli ett helt nytt Furulunds centrum pågår för fullt.
Men under processens gång har en fridlyst lav-art dykt upp – mitt i det område man ska bygga på.
– Just getlav var lite otippat att hitta på en parkeringsplats. Det var lite ovanligt, säger Alma Smith, planarkitekt på kommunen.

ANNONS
|

Kommunen arbetar i detta nu med flera aktörer för att hitta en gemensam riktning för att förvandla Furulunds centrum till något nytt och fräscht.

Planeringsarbete tar dock lång tid och man befinner sig såpass tidigt i processen att man ännu inte har några konkreta ritningar eller gestaltningar att visa upp. Däremot har man en målbild man vill uppnå.

Det handlar bland annat om att ta vara på grönskan samtidigt som att området ska moderniseras.

Furulund ska få ett nytt modern centrum

”Furulund centrum ska präglas av en varm och inbjudande känsla med en sammanhållen variation i sin gestaltning och intim skala på hus och rum. De olika kvarteren får hitta sin egen roll i helheten och varje årsring får bidra med sin karaktär. Arkitekturen speglar ett modernt närcentrum med hållbara och robusta val i material och färgskalor. Arkitekturen bidrar till en ny årsring i Furulund med en igenkännbar karaktär”, står det bland annat i målbilden.

ANNONS

LÄS MER:Muralmålningar väcker stolthet

Om arbetet går enligt prognos kan planen för utformningen antas under 2024, men precis som vanligt måste man kontrollera att området är lämpligt att bebyggas.

Alma Smith är planarkitekt i Partille kommun och arbetar med projektet.

– För att kunna göra en lämplighetsprövning för ett område som önskas att exploateras behöver en rad utredningar tas fram. Dessa utredningar står som grund för de avvägningar som behöver göras för en god bedömning om området kan exploateras och i så fall hur och i vilken omfattning, säger hon.

Undersöker om det finns några hotade arter

I de utredningar man gör tittar man bland annat på om det finns några djur- eller växtarter i behov av skydd.

– För detaljplanen i Furulunds centrum tar vi fram följande utredningar: naturvärdesinventering, trädinventering, inventering av skyddade arter, buller- och vibrationsutredning, luftutredning, trafikutredning, ekosystemtjänster, geoteknisk utredning, utredning om markföroreningar, riskutredning, analys utifrån den sociala- och barnperspektivet, gestaltningsprogram och strukturplan. Arbetet med de flesta utredningarna är iterativt och pågår parallellt med framtagandet av samrådsförslaget. Några utredningarna är klara som naturvärdesinventering, trädinventering och inventering om skyddade arter.

LÄS MER:Planen: Så ska Oluff Nilssons väg bli en del av centrum

I området kring parkeringen, där man planerar att bedriva det mest intensiva förändringsarbetet står idag 60 stycken träd som man måste ta ställning till hur man ska hantera.

– En inventering och besiktning av träd på parkeringsplatsen har utförts och en bedömning har gjorts beträffande trädens vitalitet, kondition och bevarandevärde. Träden bedöms ha varierande kondition och bevarandevärde. 43 av 60 träd bedöms ha potential till flytt. Övriga bedöms som ej bevarandevärt och får fällas om det behövs för att möjliggöra planerad exploatering.

Fridlysta upptäckten – på parkeringsplatsen

Trädinventeringar är inget ovanligt i den här typen av processer, men under utredningarna har en oväntad och ovanlig gäst dykt upp på några av dess träd.

Det handlar om getlav.

– Getlav finns på fyra träd. Tre av dessa bedöms ha potential till flytt och en bedöms som ej bevarandevärt och får fällas om det behövs.

LÄS MER:Inget byggpris i Partille i år – kriterierna uppfylldes inte

Att flytta träd är något man försöker göra så ofta man bara kan, förklarar Alma Smith.

– Tanken är att vi återanvänder alla dessa träd igen inom det nya centrumet. På så sätt knyter vi an till platsen som den ser ut idag. Ur ekonomiskt perspektiv är det också fördelaktigt. Det är billigare att flytta ett träd än att köpa in träd i samma storlek.

Hur vanligt är det att man stöter på skyddade arter i planeringsarbetet?

– Det är ganska vanligt. Speciellt om det finns naturområden, men även inom stadsutvecklat område. Finns det någon plats där man inte fällt eller rensat natur så kan man hitta till exempel någon hackspett eller entita som är skyddad.

– Just getlav var lite otippat att hitta på en parkeringsplats. Det var lite ovanligt. Men som tur är så får vi flytta dessa träd.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS