Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Allmänna villkor för prenumeration

Allmänt 

Genom att du tecknar en prenumeration av papperstidning, e-tidning eller nyhetssajt och därmed betalar och tar del av Stampens innehåll i olika kanaler accepterar du Stampen Lokala Medier Aktiebolags (kallas nedan ”SLM”) vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för papperstidning, e-tidning och nyhetssajt samt för våra erbjudanden som ingår i din prenumeration. I och med att du accepterar de allmänna och särskilda villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och SLM. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses SLM.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

För det fall du köper e-tidningen via AppStore ingår du ett avtal med AppStore och vi hänvisar dig i dessa fall till AppStores villkor för köp.

För det fall du köper etidningen via Google Play ingår du ett avtal med Google Play och vi hänvisar dig i dessa fall till Google Plays villkor för köp.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida.

Avtalstid 
Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform kommer avtalstiden att variera.

BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA, E-FAKTURA OCH AUTOGIRO

Tillsvidareprenumeration 
Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till tidningen, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration
Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundservice senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

BETALNING MED KORT

Har du valt att teckna en månadsvis löpande prenumeration med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar (kallas nedan ”Avtalsperiod”) med början den dag du genomför köpet. Du har tillgång till tidningen under Avtalsperioden. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas Avtalsperioden automatiskt vid utgången av varje Avtalsperiod.

Uppsägning

Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss.

VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA OCH E-FAKTURA

När vi mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du kundservice detta. Priset per tidning är lägre ju längre prenumerationstid du har. Vid förtida uppsägning ska det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har prenumererat på tidningen gälla. För det fall den förskottsbetalning du gjort inte täcker det högre pris per tidning, kommer vi att fakturera dig för den överskjutande summan och skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

AUTOGIRO
Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor har kunden alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Priser
Information om aktuella priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på vår hemsida. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Prisjustering görs vanligen en gång per år. Sådan prisjustering kommer att meddelas på hemsidan senast 30 dagar före dess att ändringen träder ikraft. Om du upplever att prisjusteringen utgör en väsentlig nackdel för dig som konsument har du rätt att avsluta Avtalet genom att meddela oss detta via vår kundservice. Avtalet upphör då samma dag som ändringarna träder ikraft. För ytterligare information kontakta kundservice.

Betalning 
VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA, E-FAKTURA OCH AUTOGIRO

Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Vi kan komma att ta ut en fakturaavgift. Du kan alltid välja att betala genom e-faktura och i vissa fall genom autogiro. Betalning via pappersfaktura och e-faktura sker i förskott. Betalning via autogiro kan ske i förskott eller i efterskott. Förskottsbetalning återbetalas inte. Bor du utanför region A33 kan det förekomma ett dyrare pris för utdelning av papperstidningen.

VID BETALNING MED KORT

Betalning för prenumeration sker för en period om 30 dagar i taget genom kortbetalning. Alla betalningar sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Betalning med kort

Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om PayEx, finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till PayEx. PayEx har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

  • Vid tecknande av en månadsvis löpande prenumeration kommer ditt kort att debiteras avgiften för 30 dagar. Om prenumeration inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras var 30:e dag utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det.

För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.

Betalning via Klarna

Stampen använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. I samband med betalning via Klarna godkänner du Klarnas villkor. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mitt konto (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundservice.

Mitt Konto
Som prenumerant har du möjlighet att skapa ett konto via vår hemsida, ”Mitt Konto”. Via Mitt Konto kan du hantera dina prenumerationsärenden samt ta del av unika erbjudanden, personligt nyhetsflöde, följa ämnen, skribenter och bevaka geografiska områden

Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans t ex via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Kontakta kundservice om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du har rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag du har fått din första tidning. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till oss. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda.

Länkar
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter
Vi innehar alla rättigheter till vår hemsida, papperstidningen samt e-tidningen och du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra hemsidan, papperstidningen eller e-tidningen utan vårt tillstånd. Hur många gånger du får ladda ner en specifik upplaga av e-tidningen framgår på vår hemsida.

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av oss via vår hemsida, papperstidningen samt e-tidningen är skyddade av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Tillgänglighet 
Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande men e-tidningen med dess tjänster levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att e-tidningen ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Force majeure
SLM har som mål att alltid leverera och ge dig tillgång till papperstidningen, e-tidningen eller nyhetssajten i enlighet med dessa Allmänna villkor för prenumeration. Det kan inträffa omständigheter som SLM inte har kontroll över och som innebär att SLM inte kan leverera eller ge dig tillgång till papperstidningen, e-tidningen eller nyhetssajten. SLM är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor under den period och i den omfattning som SLM inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av omständighet utom SLMs kontroll och som SLM inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, strejk, lockout, förbud, brister, epidemi, myndighets rekommendation, naturkatastrof, till vilket även räknas SMHI:s klass 2 och 3 varningar vid utbärning av tidningen, eller annan liknande händelse (”Force Majeure-händelse”). Till undvikande av missförstånd, arbetsmarknadskonflikter som är direkt hänförliga till SLM ska inte anses utgöra Force Majeure-händelse.

Villkorsändring
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, publicerats i informationsrutan under rubriken Meddelanden i papperstidningen eller på annat tydligt sätt. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av oss.

Erbjudanden
I din prenumeration ingår våra erbjudanden som annonseras via vår hemsida, papperstidningen, etidningen, Mitt Konto , din e-postadress eller SMS. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av våra medlemsklubbar.

Överlåtelse
Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Gällande lag och tvistlösning
Dessa allmänna och särskilda villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

Särskilda villkor för papperstidningen

Utebliven betalning
Om betalning för prenumeration uteblivit och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift på för närvarande 65 kronor.

Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har vi rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. Vi kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Bilagor, reklam m.m.
Din prenumeration omfattar förutom papperstidningen också sådant material som finns ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Uppehåll och adressändring
Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration eller ändra din adress ber vi dig kontakta kundservice eller anmäla detta via Mitt konto.

Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare flyttas din prenumeration inte fram, dvs. denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre förlängs din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första. Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar flyttas din prenumeration fram med två dagar. Ett uppehåll kan som längst vara tre månader.

Observera att vid beräkning av uppehåll i och eventuell framflyttning av en prenumeration räknar vi bara sådana dagar då vi ger ut en tidning. Omfattar ditt uppehåll i eller din framflyttning av din prenumeration en så kallad tidningsfri dag, räknas denna dag inte in i ditt uppehåll eller i framflyttningen av din prenumeration. Möjlighet till framflyttning av en prenumeration gäller inte prenumeration till reducerat pris.

Leverans
Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje dag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan. Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om denna är placerad vid din tomtgräns och ibland är det nödvändigt att leverera tidningen med Posten vilket medför en senare leveranstid än normalt. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig eller informera dig om att Posten kommer att leverera din tidning till dig.

I de fall där fastighetsbox förekommer kommer VTD (Västsvensk tidningsdistribution) att leverera dit.

Utebliven papperstidning och ansvar
Utebliven papperstidning ska anmälas inom sju (7) dagar efter det att papperstidningen uteblivit för att rätt till kompensation ska föreligga. Vi ber dig att kontakta kundservice omedelbart vid störning i leveransen av din papperstidning. Detta gör du enklast via vår självbetjäning på Mitt GP och det förlängs med motsvarande antal dagar i slutet av prenumerationsperioden. Du kan inte få annan kompensation än att din prenumeration förlängs med maximalt fjorton dagar under ett år vid force majeure situationer, se punkt Force majeure ovan.

För de så kallade pappersfria dagarna gäller inte någon rätt till ersättning.

Särskilda villkor för etidningen

Systemkrav
För att kunna nyttja e-tidningen via din dator, iPhone, iPad, Android eller annan enhet kan det finnas vissa tekniska krav på att du exempelvis har viss programvara eller viss applikation installerad. Om den enhet som du använder vid ditt utnyttjande av våra tjänster inte uppfyller de tekniska krav som ställs, kommer du, via pop up-rutor eller liknande, att få information om vilka program du behöver installera.

Leverans och tillgänglighet
Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande men e-tidningen levereras som den är och med den kvalitet den har. Skulle det inträffa att e-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner e-tidningen ber vi dig att kontakta oss på kundservice för information och hjälp. Om vi inte kan leverera e-tidningen har du rätt att få din prenumeration förlängd med de antal dagar som e-tidningen inte levererats. Du kan inte få annan kompensation än att din prenumeration förlängs med maximalt fjorton dagar under ett år vid force majeure situationer, se punkt Force majeure ovan.

Vi ansvarar endast för att etidningen finns tillgänglig i Sverige och ansvarar inte för lokala inställningar och begränsningar utomlands som förhindrar läsning av e-tidningen.

Uppehåll
Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på e-tidning eller nyhetssajt.