Avbryt Högadalsprocessen

Härryda

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i Härryda i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring för att IES skall etablera sig i kommunen genom att bygga en ny skola på Högadalsskolans fastighet. Detta skulle då medföra att en väl fungerande skola skall läggas ned till förmån för ett privat alternativ. Detta verkar både ogenomtänkt och ologiskt.

Hur kan man motivera att de cirka 300 elever som idag går på en väl fungerande skola med engagerad personal och lärare i kastas ut i ovisshet om framtiden? Det verkar inte finnas några argument som skulle kunna uppväga det faktum att de elever som idag går i skolan och har rätt till en god utbildning och rätt förutsättningar utsätts för risken att deras lärare med denna ovisshet väljer att söka sig till en annan arbetsgivare och det riskerar att allvarligt försämra dessa elevers framtid och utbildning. Det är rent ut sagt en katastrof redan i och med att frågan har luftats och redan skapar oro både bland elever, föräldrar och personal!

Det finns ingen anledning för kommunen att ens överväga denna plan. Vill Engelska Skolan eller andra privata alternativ etablera sig i kommunen (vilket säkert kan vara välkommet) finns det gott om andra möjliga platser att etablera sådan verksamhet. Till exempel medger planen i Mölnlycke Fabriker byggnation av skola och det skulle vara en mycket välkommet tillskott till denna byggnation där en ny skola dessutom etableras mer centralt i Mölnlycke nära allmänna kommunikationer, etcetera.

Jag anser att politiken i Härryda skyndsamt skall se till att avbryta denna destruktiva process och inse att det var ett misstag innan det riskerar att gå ut över våra barn som har rätt att bli respekterade och inkluderade i planer som direkt påverkar deras framtid.
Det finns ingen anledning att fortsätta den process angående avsiktsförklaring som inletts, den bör omedelbart avbrytas.

Björn Asplind