• Illustration: PARTILLE KOMMUN
    VISION. Så här kan Partille södra centrum komma att se ut i framtiden när Björnekulla blivit bebyggt med ett stort antal bostäder. Samrådet kring planen pågår till 30 september.
  • Illustration: PARTILLE KOMMUN

3 000 nya bostäder när Partille centrum växer söderut

Partille

3 000 nya bostäder, ett ”mini-­Skatås” för att göra ­naturen i Björnekulla mer tillgänglig och en omvandling av Landvettervägen till stadsgata.
Fram till 30 september går det att tycka till om kommunens planer för Partille södra centrum.

Enligt den fördjupade översiktsplan som nu är ute på samråd planerar kommunen att låta bygga ett stort antal bostäder i Björnekulla­området, norr om Björndammen.

Tanken är att det ska bli en utvidgning av Partille cent­rum i sydlig riktning.

– Det blir en kraftig förtätning som kommer att sätta stort avtryck. Vi har valt att kalla det Partille södra cent­rum för att förtydliga att det är en utvidgning av centrum, säger Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschef i Partille kommun.

Stora delar bebyggs

Enligt planen ska Björne­kulla, som i dag består mesta­dels av skog och ett mindre antal villor, till tre fjärde­delar bebyggas med bostäder­ och verksamheter medan en fjärdedel av naturmarken bevaras.

Vilken typ av bostäder det ska bli kan Sofia Hellberg inte svara på i nuläget, men för att det ska få plats 3 000 bostäder i området lutar det åt att merparten kommer att vara flerbostadshus.

Det planeras också för cirka 60 000 kvadratmeter verksamhetsyta i form av kontor, kommersiell service och offentliga byggnader.

Det aktuella området delas in i tre olika delar; Södra centrum närmast Allum med ett nytt torg som fungerar som port till det nya området, stadsbebyggelse med bostäder uppför bergssluttningen samt bergsplatån, med bostäder men också en park, någon form av äventyrsupplevelse och en rekreationsanläggning som en samlingsplats och port till naturområdet.

– En slags ”mini-Skatås” finns absolut på idébordet. I dag är naturområdet inte speciellt tillgängligt, säger Sofia Hellberg.

Vägen blir stadsgata

I planerna ingår också att göra om Landvetter­vägen från genomfartsled till stadsgata. Vägen kommer att rätas ut för att få plats med fler bostäder på den västra sidan och det kommer att byggas närmare vägen. Man räknar inte med att trafiken kommer att minska men vägen ska få en mer stadslik karaktär och ett eget körfält för kollektivtrafik.

Cykel- och gångstråk ska byggas ut och det ska skapas fler korsningar som ska göra det lättare att korsa Landvettervägen så att områdena på båda sidor knyts ihop.

– Hur vi ska utveckla Landvettervägen till stadsgata är en fråga vi håller på att jobba med nu. Det handlar inte om att göra det till en gullig ­liten gata för det kommer fort­farande vara väldigt mycket trafik, säger Sofia Hellberg.

Villor kan bli kvar

De befintliga villorna på Björnekullaliden är inte inritade på strukturplanen men det finns fortfarande en möjlighet att de blir kvar.  

– Om villaägarna vill vara kvar så får vi tillsammans med exploatörerna ta fram en reviderad utbyggnadsidé där villorna också inryms. Detta blir dock en fråga lite längre fram och är egentligen inte ”hetare” nu än när översiktsplanen för Partille togs fram 2017, säger Sofia Hellberg.

Hon räknar med att den fördjupade översiktsplanen som nu är ute på samråd kan bli klar under nästa år. Där­efter kan arbetet med att ­göra en detaljplan ta vid, vilket kan ta två till tre år.

– Som tidigast kan vi börja bygga 2024. Sedan får man räkna med en utbyggnadstid på tio år innan allt är klart, säger hon.

Viktiga synpunkter

Samrådet krig översiktsplanen pågår fram till 30 september och Sofia Hellberg uppmuntrar alla som har synpunkter att höra av sig.

– Alla synpunkter kommer att sammanställas och de är väldigt värdefulla i det fortsatta arbetet med planen, säger hon.