Tänk om angående Högadalsskolan

Härryda

Härryda kommun planerar att avveckla Högadalsskolan, en väl fungerande F-5 skola, med syfte att ge plats åt en ny F-9 skola i privat regi, Internationella Engelska Skolan.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring med Skanska. Av artiklar och Facebook-trådar att döma är motivet att det behövs fler och mer ändamålsenliga utbildningslokaler. Vidare verkar det finnas ett finansieringsmotiv, samt en politisk vilja att erbjuda fler privata skolalternativ i kommunen.

Problemet med förslaget är att en väl etablerad och fungerande verksamhet, med engagerade pedagoger och trygga elever skulle drabbas snarare än gynnas av förslaget. En kommunal skola avvecklas, med all instabilitet och oro det innebär, och föreslås ersättas med ett ej jämförbart privat alternativ dit lärare och elever inte nödvändigtvis kan eller vill följa med. Vem efterfrågar detta?

Förslaget är en avveckling snarare än en utveckling, där priset betalas av nuvarande elever och personal. Det är inte rätt. Rimligare hade varit att teckna avsiktsförklaring med inriktning att utveckla Högadalsskolan – i fortsatt kommunal regi. Med ett sådant alternativ gynnas de som får leva med byggprocessens baksida och förändringen kan ändå motiveras.

Det är fullt logiskt att skatteintäkter från dagens medborgare investeras i utveckling av den kommunala skolverksamheten. Det är sånt kommunalskatten ska användas till.

På samma sätt är det orimligt att avveckla en mycket väl fungerande verksamhet till förmån för privata investerare och den begränsade målgrupp som söker ett internationellt skolalternativ. En målgrupp som kanske inte ens bor och betalar skatt i vår kommun.
Parallellt med en utveckling av Högadalsskolan kan naturligtvis en privat skola erbjudas etablering och uppföras inom kommunen. Det finns inget motsatsförhållande i det. Men då i samband med utveckling av nya bostadsområden där utbildningsbehov till de tillkommande invånarna behöver tillgodoses. Det kan också ingå i avsiktsförklaringen.

Kommunens uppdrag är att tillhandahålla samhällsservice till sina medborgare, dess behov och efterfrågan. Man frågar sig i hur stor utsträckning kommuninvånare uppvaktat kommunstyrelsen och efterfrågat att Högadalsskolan ska ersättas med en internationell privatskola?
Oro, frågor och funderingar växer nu fram bland föräldrar, kringboende, pedagoger och elever. En dyster start på terminen.

Anna