VA-avdelningen i fritt fall?

Partille

Hur sköter egentligen kommunen vårt gemensamma vatten- och avlopps system? Det är inte länge sedan man höjde taxan med 24 procent och nu kan vi läsa att det ska höjas 12 procent till. Vilket företag skulle kunna höja priserna med 36 procent på så kort tid? Mig veterligen är Partille kommuns VA-anläggningar välskötta genom åren när man jämfört med andra kommuner.

Som kund undrar man hur uppföljningen ser ut och kräver att det redovisas på ett mycket tydligare sätt än det som vi kunde läsa om i förra tidningen.

En kund till vatten- och avloppstaxan

Kommunen svarar:

Kommunens kostnader för vatten och avloppsverksamheten beräknas årligen. Enligt vattentjänstlagen 30§ ska avgifterna motsvara kommunens totala kostnader för att upprätthålla vatten- och avloppstjänsterna.

Avgiftshöjningen den 1 juli innebär en avgiftsökning på cirka 719 kronor per år för villaägare med en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter. Den behövs för att täcka upp ett samlat underskott på 5,6 miljoner kronor på grund av ökade drift- och underhållskostnader och oväntade kostnadsökningar orsakade av extrema väderhändelser.
• Normalt producerar Partille kommun cirka 75 procent av sitt dricksvatten själva. Men till följd av förra årets vattenbrist och de låga vattennivåerna i kommunens vattentäkt Kåsjön, tvingades kommunen köpa närmare 60 procent av vattnet från Göteborg från början av augusti till slutet av november.
• Därtill drabbades Partille av mycket kraftiga skyfall och hagelskurar den 15 september 2017 som orsakade flera översvämningsskador på fastigheter. Kostnader för en del av dessa skador väntas också belasta VA-verksamheten kommande år.
• Dessutom växer Partille med fler bostäder och verksamheter. Det kräver investeringar inom VA, som att förnya och underhålla vatten- och avloppsledningarna och våra anläggningar.

För att upprätthålla VA-verksamhetens kostnads­balans beslutade Partille kommunfullmäktige den 5 juli att höja anläggnings- och brukningsavgiften med 12 procent från den 1 juli 2019.

Senaste gången som VA-avgifterna höjdes var 2017. Då höjdes avgifterna med 23 procent bland annat för att täcka upp för ökade kapitalkostnader i samband med investeringen i Partilles nya moderna vattenverk som förbättrat både kvaliteten och säkerheten för dricksvattnet i kommunen.

Sertac Umas
VA-chef, Partille kommun