• Foto: Per Anger
  • Foto: Per Anger
  • Foto: Per Anger
  • Foto: Per Anger

Högadalsskolan kan ersättas av privatskola

Mölnlycke

Högadalsskolan i Mölnlycke kan komma att avvecklas för att i stället ge plats åt en fristående skola.
Det är Internationella engelska skolan som har visat intresse för att etablera sig i Härryda kommun.

Flera grundskolor i kommunen är fulla och det finns ett stort behov av nya och mer ändamålsenliga lokaler. Att det behöver byggas nya skolor i kommunen är därför något som politikerna är överens om över blockgränsen.

Förutom att man på sikt vill se att det byggs en eller flera nya skolor har man också diskuterat att ersätta Högadalsskolan med nya lokaler på samma fastighet.

Nu har dock friskolekoncernen Internationella engelska skolan kontaktat kommunen och visat intresse för att etablera sig i Härryda kommun, något som kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) ser positivt på.

– Vi behöver bygga nya skolor men det är dyrt och vi klarar inte alla investeringar själva, därför har vi sagt att vi gärna vill att andra kommer in och hjälper till, säger han och nämner Fridaskolan i Mölnlycke som ett exempel på en väl fungerande och populär fristående skola.

Han tycker att Internationella engelska skolan skulle fungera som ett bra komplement till de kommunala grundskolorna. Att ha en skola med engelskspråkig undervisning är också en fördel när det gäller att locka intressanta företag till kommunen så att barn till utländsk personal kan fortsätta att få sin utbildning på engelska, menar Per Vorberg.

Studiebesök

Tillsammans med den politiska majoriteten i kommunstyrelsen och även politiker från Lerums kommun har han varit på studiebesök på Internationella engelska skolan i Landskrona och fick ett positivt intryck med sig därifrån.

– De har en väldigt tydlig struktur. För många barn med olika behov kan det vara väldigt bra med ordning och reda, säger han.

När Internationella engelska skolan (IES) och Skanska AB, som är de som ska stå för byggnationen, hörde av sig tittade kommunen på olika möjliga placeringar. Att bygga på Högadalsskolans tomt var det alternativ som entreprenören fastnade för.

– På den tomten finns det en stor byggrätt som gör det möjligt att bygga en F-9-skola och en idrottshall och det är bra kollektivtrafik. En sådan skola skulle ju inte bara ha ett lokalt upptagningsområde utan kan locka elever från hela Göteborgsområdet, säger Per Vorberg.

Avsiktsförklaring

På sitt senaste möte fattade kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera Internationella engelska skolan på Högadalsskolans fastighet.

– Om entreprenören ska lägga tid och resurser på detta vill den ju veta att det finns ett intresse från vår sida, säger Per Vorberg.

Som tidigast tror han att en ny skola skulle kunna öppna till höstterminen 2022. Under byggtiden kan undervisning fortfarande bedrivas i Högadalsskolan eftersom den nya byggnaden ska uppföras på den befintliga skolgården.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet i KS.

”Galenskap”

– Det är helt galenskap att privatisera en av våra äldsta skolor, säger Patrik Linde (S).

Även om kommunen initialt sparar pengar på att inte bygga skolan i egen regi tror han att en privatisering blir mer kostsam för kommunen på sikt. Dessutom är det kommunen som med kort varsel får ta hand om eleverna den dagen en fristående skola lägger ner.

Patrik Linde lyfter även fram risken för att segregationen ökar när man tillåter privata aktörer inom skolan.

– Det är ju ingen slump att de väljer att lägga skolan i ett område där det bor människor med socioekonomiskt goda förutsättningar. Det kommer att göra polariseringen ännu större, säger han.

Patrik Linde lade fram ett eget förslag som innebar att initiera en ombyggnad och nybyggnad av Högadalsskolan i kommunal regi. Hans partikollega Robert Langholz föreslog att ärendet skulle hänskjutas till kommunfullmäktige då S och MP anser att det är en fråga av principiell natur.

Allianspartierna, Sportpartiet och Sverigedemokraterna röstade dock för Per Vorbergs förslag om att ta fram en avsiktsförklaring för att ge Internationella engelska skolan möjlighet att etablera sig på Högadal.