Varför överklagar vi för tredje gången?

Partille

Jo…
• Våra barn får ett erbjudande om att hösten 2019 börja på Centrumskolan numera Stadsparkskolan. Erbjudandet visade sig var en nedläggning och sakna alternativ.

• När vi försökte föra en dialog på de informationsmöten som kommunen bjöd in till fanns ingen möjlighet att få svar på frågor. Vi uppmanades av kommunen att överklaga om vi kände tvivel.

• Kommunen hade fattat ett beslut som visade sig vara ogiltigt. Detta då beslutet hade tagits av tjänstemän som inte hade rätt att fatta denna typ av beslut.

• Efter första domen i förvaltningsrätten väljer nu politikerna att gå rätt väg och lyfta ärendet i kommunfullmäktige. Fortfarande utan någon som helst utredning såsom risk- och sårbarhetsanalys, konsekvensanalys, ekonomiska beräkningar eller jämförelser med övriga alternativ. Det är nu så sent som 26 mars, 2019.

• Nu finns äntligen ett beslut som är överklagningsbart. Förvaltningsrätten förstod vikten av vad som höll på att hända och dömde därför snabbt. Överklagandet omfattade många punkter men domstolen behövde bara pröva den första för att ta sitt beslut om upphävande av kommunfullmäktiges beslut. Domen kom 16 maj, 2019.

• 5 juni hålls ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte där man återigen tar beslut om nedläggning av Furulunds högstadieskola. Detta trots stark argumentation från politiska partier som MP, SD och KD. Även erfarna lärare har uttryckt sina farhågor. Då beslutet tas återstår tre skoldagar för barnen.

• I och med beslutet ska nu under pågående semestrar bland annat klassindelning göras, behöriga lärare anställas, belastningsregister inhämtas, scheman läggas, skolans värdegrunder och profilering spikas, skolan paketeras, material flyttas, klassrum och övriga utrymmen färdigställas.

Så varför överklagar vi en tredje gång?
Jo, vi är övertygade om att beslutet om nedläggningen av Furulunds högstadieskola är fel och inte går att genomföra med såhär kort varsel. Förvaltningsrätten har endast tagit ställning till första punkten som handlade om felaktig och otydlig rubricering. Det återstår flera punkter som ännu inte prövats. Dessa handlar om flera olika jävssituationer, brott mot den kommunala likställighetsprincipen och underlåtenhet att beakta barnens bästa utifrån Skollagen och Barnkonventionen. Borde inte ett varningens finger höjas när så få lärare väljer att följa med? Vi tror att det är lättare att starta om en verksamhet i befintliga och inarbetade lokaler ämnade för ett högstadium.

Föräldragruppen för Lundens högstadieskola
Dan Andersson
Robert Moldén
Madeleine Ljung
Jessica Börjesson
Samuel Nerdal
Charlotte Andersson