Vädjan till dig som ledamot av kommunfullmäktige i Partille

Partille

Vi är mycket tacksamma för att allt fler av Partilles politiker börjar inse det orimliga i den Moderatledda planen att nu på onsdag den 5 juni rösta igenom en nedläggning av Björndammens och Lundens högstadieskolor, som ska verkställas redan i samband med att sommarlovet börjar tre skoldagar senare.

Ett av de fyra partier som redan har ifrågasatt det Moderatledda agerandet är Miljöpartiet som vid senaste mötet i utbildningsnämnden framförde det uppenbara: ”Att en rättsinstans beslutar om olagligheten i ett kommunfullmäktigebeslutat ärende så här sent inpå den tänkta skolstarten gör att vi anser att vi/Partille kommun behöver dra i handbromsen i fråga.”

Skulle du själv acceptera att din egen arbetsplats läggs ned baserad på ett undermåligt beslutsunderlag på en enda A-4 sida? Om inte, varför skulle Partilles engagerade lärare och elever behöva acceptera detta? Som vi sagt i vårt tidigare överklagande är beslutsunderlaget uppenbart undermåligt. Detta innebär att förslaget att lägga ner just högstadieverksamheten i Furulund och Björndammen framstår som helt godtyckligt på ett sådant sätt att det uppenbarligen strider mot objektivitetskravet i Sveriges grundlagar.

Förvaltningsrätten har redan vid två tillfällen underkänt kommunens hantering av skolnedläggningsärendet. Båda de ogiltiga respektive olagliga besluten om nedläggning togs utan att först inhämta någon skriftligt rättsutredning om beslutens förenlighet med kommunallagen. Första gången togs beslutet av tjänstemän som överskred sin befogenhet, vilket innebar ett mycket allvarligt brott mot kommunallagen. Vid andra tillfället var ärenderubriceringen otydlig och missvisande, vilket ledde till att förvaltningsrätten upphävde även det. I båda fallen har förvaltningsrätten som tur är haft möjlighet att rätta till och upphäva kommunens skolnedläggningsbeslut innan högstadieverksamheterna skulle hinna stängas ned i samband med att sommarlovet börjar den 12 juni.

Vid det tredje tilltänkta beslutstillfället den 5 juni finns det inte längre något tidsutrymme för att chansa och ta ett olagligt beslut utan någon som helst rättsutredning och hoppas på att förvaltningsrätten i efterhand kan göra en rättslig bedömning innan barnen hinner fara illa. Sista dagen att överklaga blir ju först i början av juli och förvaltningsrätten kommer därför inte kunna hinna meddela dom innan sommarlovet börjar den 12 juni och inte heller innan höstterminen börjar i augusti. Vid framgång i domstol tredje gången i rad skulle alla elever behöva flytta tillbaka igen. Det enda rimliga är därför att avvakta domen innan eleverna flyttas.

Skulle du acceptera att din arbetsgivare meddelar dig bara en vecka före sommarsemestern att din arbetsplats läggs ned så att den inte finns kvar när du kommer tillbaka från semestern? Om inte, varför skulle Partilles engagerade lärare och elever behöva acceptera detta?

Du som ledamot i Partille kommunfullmäktige har nu på onsdag eftermiddag en chans att sätta barnens bästa före politikernas prestige. Att lägga ned två högstadieskolverksamheter med så kort varsel utgör ett brott mot kravet på att beakta barnens bästa i både skollagen och barnkonventionen. Snälla, dra i handbromsen och gör om och gör rätt – för barnets bästa!

Föräldragruppen för Lundens högstadieskola
Charlotte Andersson
Dan Andersson
Stefan Andresen
Jessica Börjesson
Madeleine Ljung
Robert Moldén
Samuel Nerdal