Illustration: Semrén & Månsson
NY ENTRÉ. Ett sextonvåningshus kan bli den nya entrén till Mölnlycke centrum. Två fastighetsbolag har fått ja till att utreda möjligheten att bygga bostäder på det befintliga p-huset.

Hus i 16 våningar kan bli Mölnlyckes nya entré

Mölnlycke

I framtiden kan entrén till Mölnlycke centrum få ett helt nytt utseende. Kommunstyrelsen har sagt ja till att låta två fastighetsbolag utreda möjligheten att bygga ett 16-våningshus ovanpå det befintliga p-huset.

Det är Melltorps Fastigheter och Magnus Månsson Fastigheter som har presenterat ett gemensamt förslag på hur man skulle kunna skapa en ny entré till Mölnlycke centrum genom att bygga bostäder och butikslokaler på den fastighet där det i dag är ett p-hus.

I deras förslag finns p-huset kvar men byggs på med bostäder. Den första huskroppen som möter besökarna föreslås bli en 16 våningar hög profilbyggnad.

Markus Furby på Melltorps Fastigheter berättar hur han fick idén.

– Det var en idé som dök upp i höstas när jag körde in i Mölnlycke för att handla i sportaffären. Jag tänkte ”varför står det bara ett p-hus här i entrén till centrum?” Sedan började jag och arkitekten Magnus Månsson diskutera hur man skulle kunna utveckla platsen, säger han.

Framför och på p-huset

De gjorde ett förslag som de presenterade för kommunstyrelsen. Enligt förslaget vill man bygga ett hus med 14 till 16 våningar framför det nuvarande p-huset. Ovanpå p-huset byggs ytterligare tre hus där man lägger till fem våningar med bostäder utöver p-husets tre våningar. På markplan vill man ha ett antal lokaler för handel och kaféverksamhet.

En oenig kommunstyrelse röstade ja till att ge de båda fastighetsbolagen förtur till att på egen bekostnad utreda projektidén vidare. De får ett år på sig att utreda förutsättningarna för projektet och lägga fram ett förslag som ska presenteras för kommunen senast 30 juni 2020.

Fram till dess förbinder sig kommunen att inte börja förhandla med någon annan byggherre om den aktuella platsen.

Säljer marken

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är mycket positiv till initiativet från de båda fastighetsbolagen. Genom att sälja kommunal mark till exploatörer som själva är drivande i byggprocessen går det att få fram fler bostäder på kortare tid, menar han.

– Kommer de med en idé som vi tycker är jättespännande har vi för avsikt att sälja marken till dem, tycker vi inte att det är bra så blir det inget, säger han.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets representanter i kommunstyrelsen röstade nej till förslaget. De anser att frågan om hur entrén till Mölnlycke centrum ska se ut berör många människor och att beslut därför bör fattas i kommunfullmäktige.

– Vi hade inte hört ett ord om detta innan mötet i KS, det känns extremt forcerat. Hela situationen känns jättemärklig, majoriteten tycker att detta är så bra och vill få det gjort, men porten in till Mölnlycke är en fråga som berör oss alla, säger Patrik Linde (S).

S vill ha tävling

Han håller med om att man skulle behöva göra något åt infarten till Mölnlycke centrum, men tycker att det är bättre att göra en markanvisningstävling där fler exploatörer har chans att delta och ta fram olika alternativ. Nu har kommunen i stället låst upp sig till en exploatör.

Per Vorberg (M) å sin sida säger att beslutet att ge en exploatör förtur grundar sig på ett önskemål från byggbranschen. Byggbolagen är enligt Vorberg kritiska till att de ibland lägger ner mångmiljonbelopp på att ta fram och presentera en idé som sedan omvandlas till en tävling där alla får delta.

Bör beslutas i KF

I sin reservation till KS beslut skriver Patrik Linde (S) och Roland Jonsson (MP) att beslutet är av stor strategisk betydelse för Härryda kommun och därför skall tas av kommunfullmäktige.

– S vill inte att någon annan än kommunen ska få bygga. De vill bara fördröja processen, kontrar Per Vorberg.

Han anser att kommunstyrelsen har mandat att fatta beslut när det gäller markförsäljning, oavsett om det handlar om mark i Bårhults företagspark eller vid infarten till Mölnlycke centrum.

Kommunstyrelsens beslut går att överklaga fram till 24 juni. Överklagan kan dock endast gälla om beslutsprocessen gått rätt till, en så kallad laglighetsprövning, och alltså inte huruvida man vill ha ett 16-våningshus i Mölnlycke centrum eller inte.