Västsveriges bästa kommun att bo och verka i

Härryda

Kommunen gör nu en rundresa till alla orter för att få svar på vad medborgarna tycker om kommunens framtida vision. Det ska bli intressant att se vad visionsarbetet landar i. För min del önskar jag att vi kommer nära en skrivning som handlar om mångfald och hållbarhet till exempel ”Västsveriges bästa kommun att bo och verka i”. För att det ska kunna bli verklighet kommer det att krävas ett ännu mera systematiskt arbete tillsammans med idékraften i civilsamhället.

Kommunen har de redskap som krävs för detta, men det krävs att dessa vässas ytterligare och att civilsamhällets kompetenser tas tillvara i ännu högre grad. Bättre bidragsvillkor, tillgång till möteslokaler till rimliga priser och ett mera systematiskt arbete än det som sker idag står inom möjligheternas ram.
Enligt min mening är Härryda kommun en mycket bra kommun att bo och leva i. Den kommunala servicen fungerar tillfredsställande, miljön är grön och bra. Vi har också ett mycket bra företagsklimat och närheten till storstaden Göteborg ger för många både ett bra jobb och möjligheter för fritids- och kulturaktiviteter. Många reser dagligen till vår kommun för att arbeta. I kommunen pågår också en spännande aktivitet kring WHO:s Agenda 2030.

I Härryda kommun har vi också ett spännande arbete tillsammans med föreningslivet, de idéburna organisationerna inom det som numera brukar beskrivas som civilsamhället. Rådet för idéburna organisationer, där jag har glädjen att delta, är en bra sak tillsamman med Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för idéburna organisationer har alla möjligheter att påverka utvecklingen i kommunens arbete. Vi får till exempel tycka till om både välfärdsfrågor och frågor som handlar om samhällsplanering till exempel bostadsetablering. Kommunen är också lyhörd för pensionärs- och funktionshinderfrågor.
Men det är fyra sektorer som jag menar saknas i det arbetet. Det är företags- och näringslivsorganisationernas intresse (företagare och fackliga organisationer), bostadsorganisationer som till exempel HSB, som är stora i vår kommun, som tillsammans med Hyresgästföreningen borde få vara mera aktiva för kommunal framgång. Jag saknar också det arbetet som bedrivs av våra duktiga pensionärsorganisationer, särskilt fritidsverksamheten samt kyrkan främst deras ungdomsarbete, det diakonala arbetet och all den kultur de bedriver till exempel körerna.

Nu nås vi som är engagerade inom föreningslivet av information om att det kommunala bidraget till vår verksamhet är en del av det aviserade besparingsarbetet. Det ser vi som både dumt och onödigt. Att försvåra för våra föreningar, särskilt dem som jobbar med ungdomarna och pensionärers fritid, kommer på sikt att leda till fördyrade kostnader.

Det skulle vara intressant att veta var de politiska partierna står i detta arbete?

Jan Linde
Vice ordförande i Rådet för idéburna organisationer