• Bild: JENNY FÖRANDER
    TRÅNGT. Många vill se att det byggs en gång- och cykelväg utmed Landvettersjön för att förbättra möjligheten att cykla mellan Mölnlycke och Landvetter. Frågan är bara när och med vilka pengar den ska byggas.

Utredningen om ny gång- och cykelväg skjuts upp

Landvetter

Alla är överens om att det behövs en gång- och cykelväg utmed Landvettersjön. Frågan är bara när, hur och med vilka pengar den ska byggas.

Möjligheten att cykla mellan kommunens två största orter är i nuläget mycket begränsad. Boråsvägen utmed Landvettersjön är slingrig och inklämd mellan vattnet och berget och de cyklister som vågar sig på att cykla där måste samsas om utrymmet på vägbanan med bilisterna.

Frågan om att bygga en cykel­väg utmed Landvetter­sjön har därför kommit upp vid ett flertal tillfällen. 2014 gav politikerna i Härryda kommun förvaltningen i uppdrag att utreda hur en sådan cykelväg skulle kunna byggas. Flera alternativ presenterades varav en kombination av att bygga broar och stödmurar förordades. Kostnaden för det förslaget beräknades till 48 miljoner kronor.

Ägs av Trafikverket

Så mycket mer hände dock inte när utredningen var klar. Vägen ägs av Trafikverket och det är myndigheten som måste fatta beslut om ifall gång- och cykelbanan ska byggas.

För ett år sedan skrev Härryda-Posten att Trafikverket hade påbörjat en vägplan som skulle göra det möjligt att bygga en GC-bana utmed Landvettersjön.

Nu har dock utredningen stoppats eftersom Trafikverket har gjort en ny tolkning av väglagen.

– Vi hade idén att den här gång- och cykelbanan kunde tas med i den nationella planen men efter att våra jurister tittat närmare på väglagen kom vi fram till att den måste finansieras via den regionala planen, säger Jörgen Einarsson, regiondirektör på Trafikverket väst.

Enligt den nya tolkningen är det endast gång- och cykelbanor utmed så kallade nationella vägar som kan finansieras via den nationella planen. Riksväg 40 är exempel på en nationell väg, men att bygga cykelbana utmed motorvägen är inte heller något alternativ.

– Då är det en annan regel som träder in. Eftersom man inte får cykla på motorvägen anses det inte behövas gång- och cykelvägar där, säger Jörgen Einarsson.

Fortsätter att skissa

Att vägplanen har avbrutits innebär dock inte att Trafikverket har släppt tanken på en GC-bana utmed Landvettersjön.

– Vi är i en skissfas, vilket innebär att vi tar reda på hur den skulle kunna utformas och gör en kostnadsuppskattning. Det är betydligt billigare än att göra en vägplan som är ett juridiskt dokument.

Använder ni er då av den utredning som Härryda kommun redan har gjort?

– Ja, vi tar del av all information som vi känner till.

När kommer ni att ha skissat färdigt?

– Vi räknar med att vara färdiga i år, men vi har ju ingen finansiering. Tyvärr gick det ju inte via den nationella planen, men förhoppningsvis kan den komma med i den regionala planen för 2022-2025.

En prioriteringsfråga

Till hösten får regionens 49 kommuner lämna in önskemål om vilka gång- och cykelbanor de vill få med i den regionala cykelplanen. Trafikverket lämnar sedan förslag till regionen om vilka gång- och cykelbanor som bör prioriteras.

Tror du att det kommer att bli en gång- och cykelväg utmed Landvettersjön?

– Ja, vi har ju ansett att den är värdefull och jag tror att vi kommer att få se att den byggs. Det är en viktig pendelcykelväg och många upplever det som en otrygg väg. Det är dock en av många GC-banor som behöver byggas och vi får se hur kommunerna prioriterar, säger Jörgen Einarsson.

Så snart ett beslut är fattat om vilka projekt som kommer med i den regionala planen kan projekteringen påbörjas. De utvalda gång- och cykelbanorna kan sedan byggas under åren 2022-2025.