Arkivbild: Per Anger
I mars togs ärendet upp i fullmäktige första gången.

Partilles skolbeslut upphävs av domstol

Partille kommun

Kommunfullmäktiges beslut att flytta högstadieenheterna från Furulund och Björndammen tillkom inte på ett lagligt sätt. Det konstaterar förvaltningsrätten som nu upphäver beslutet.

Det har minst sagt varit många turer och en hel del turbulens kring den planerade flytten av högstadierna på Furulunds och Björndammens skolor till den nya Stadsparksskolan i centrala Partille.

26 mars tog kommunfullmäktige upp ärendet för beslut och klubbade då igenom förslaget att flytta de två högstadieenheterna. Inte mindre än 161 personer överklagade beslutet. Och nu upphävs beslutet av Förvaltningsrätten i Göteborg. I kallelsen till fullmäktigemötet rubricerades ärendet som ”Beslut om organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen”. Det menade de klagande inte var tillräckligt tydligt, då det i själva verket handlade om att avveckla två högstadieverksamheter. Detta menade klagandena stred mot kommunallagen.

Medhåll av domstolen

Och nu får de alltså medhåll av domstolen. Förvaltningsrätten skriver i sin dom att rubriken till fullmäktigemötet är otydligt utformad och att den skulle kunna inrymma ett stort antal frågor. ”Tillkännagivandet anger därmed inte tydligt vad det aktuella ärendet egentligen handlade om, nämligen flytt av högstadienheterna på två skolor till en helt ny skola”, skriver domstolen och fortsätter:

”Det framstår som helt klart att ärendet haft ett stort allmänintresse och ett särskilt intresse för många kommunmedlemmar i egenskap av bl.a. vårdnadshavare till berörda elever, och att det funnits en särskild protestgrupp vid namn Föräldragruppen, vilket kommunen varit medveten om. Det är trots detta inte möjligt att direkt av tillkännagivandet utläsa att kommunfullmäktige kan komma att fatta beslut om att avveckla och flytta högstadieenheterna på de aktuella skolorna”.

I ett pressmeddelande skriver Förvaltningsrätten i Göteborg att de ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen, och att ärendena ska vara tydligt och fullständigt angivna. ”Syftet med detta är att fullmäktiges ledamöter och kommunmedlemmar ska få god information om vad som ska avhandlas på fullmäktiges sammanträden”, skriver domstolen.

I pressmeddelandet kommenterar rådmannen Ann Rittri avgörandet.

– Det överklagade beslutet om att flytta högstadieenheter har ett stort allmänintresse, men kommunen har i tillkännagivandet trots detta inte tillräckligt tydligt beskrivit vad ärendet handlade om. Beslutet har därför inte kommit till på ett lagligt sätt enligt kommunallagen och ska därför upphävas, säger hon.

Läs kommentarer från de inblandade i kommande nummer av HP/PT.