Öppet brev till Angela Fasth Torstensson från Föräldragruppen för Lundens högstadieskola

Partille

Angela, du hävdar i senaste numret i Partille Tidning att det är Föräldragruppens fel att eleverna inte vet i vilken klass de ska gå i nästa år, vilka lärare de ska ha eller hur deras scheman ska se ut. Du säger även att det är Föräldragruppens fel att lärare inte vet i vilken skola de ska tjänstgöra nästa läsår. För oss i Föräldragruppen är det mycket svårt att förstå hur en politiker kan sjunka så lågt att skylla sina egna misstag på Föräldragruppen, som tillsammans med fler än 1 500 engagerade medborgare, står upp för att bevara barnens välfungerande skola.

Så här är det:
Den 19 november förra året var föräldrarna till barnen i Lundens högstadieskola inbjudna till ett första informationsmöte angående erbjudandet om att barnen skulle få börja i nya Centrumskolan. Då visade det sig att det inte var något erbjudande, det var i själva verket ett beslut om tvångsflytt. När många föräldrar förvånat protesterade över att behöva köra sina barn till skolan, över utemiljön i nya skolan och förklarade att barnen trivs utmärkt på Lunden, var enda svaret att då får ni väl överklaga.

Beslutet överklagades på kort varsel eftersom det bara var tre dagar kvar innan överklagandefristen gick ut. Överklagan gick igenom eftersom det förstås är olagligt för tjänstemän i kommunen att själva fatta ett så stort beslut som en nedläggning av en skola. Självklart ska det fattas av politiker i det folkvalda kommunfullmäktige. Under tiden hade Föräldragruppen flera möten med alla politiska partier utom (M) som hela tiden vägrat träffa oss. På mötena har vi förklarat alla fel som finns i beslutet att lägga ned Lunden. Det handlar om tidsavståndet till nya skolan, om avsaknad av utemiljö, om orimligheten att lägga ned en så välfungerande skola som Lunden med dess inne- och utemiljö, om behovet av en analys om varför just Lunden ska läggas ned, om avsaknad av både ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Flera partier har nu insett att beslutet är förhastat och att det nu är för sent att genomföra en nedläggning redan denna sommar.

När kommunfullmäktige den 26 mars fattade beslutet att lägga ned Lundens högstadieskola fanns det inte tydligt angivet på dagordningen. Istället fanns en diffus punkt som hette “Beslut om organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen”. Eftersom kommunens invånare har rätt att veta vad som tas upp i kommunfullmäktige överklagade vi detta beslut och fick även här rätt av förvaltningsdomstolen som den 16 maj upphävde kommunens nedläggningsbeslut. Att kommunen med hjälp av missledande rubricering försöker smyga igenom ett beslut om nedläggning av en skola är en stor skandal! Om möjligt än värre är att kommunen enligt egen uppgift under tiden satsat flera miljoner på att anställa ny rektor, flera lärare och servicepersonal innan det ens finns något giltigt beslut om att lägga ned Lunden. Att slösa med kommunens pengar på detta sätt är oförsvarligt!

Här är vi nu när du på eget bevåg och utan att ha inhämtat stöd från utbildningsnämnden desperat begär ett extrainsatt kommunfullmäktige den 5 juni, bara en vecka innan sommarlovet börjar.

Efter alla dessa lögner och falskspel hävdar du, Angela, att allt detta är vårt fel. Så får inte en politiker agera! Detta beslut som kommunfullmäktige eventuellt tar är behäftat med så mycket fel och är så dåligt genomarbetat att vi i Föräldragruppen kommer att överklaga även det. Hittills har vi fått rätt i våra överklaganden och vi tvivlar inte på att vi får rätt även denna gång. Det skulle innebära att elever och lärare får flytta tillbaka från Stadsparksskolan till Lunden. Se till att inte dra in våra barn i detta innan beslutet vunnit laga kraft.

Nog nu!
Våra barn måste få veta vilken skola de ska få gå i till hösten. Kommunen har antagit FN:s barnkonvention och ska se till barnens bästa i varje beslut. Då får man inte bete sig så här. Vår uppmaning till alla ansvarsfulla politiker i Partille är att inte ta ett nytt nedläggningsbeslut den 5 juni.

Använd tiden i sommar och till hösten att göra en rejäl analys och ett faktamässigt riktigt underlag om vilka skolor, om ens några, ska läggas ned. Därefter kan kommunfullmäktige fatta ett välgrundat och lagenligt beslut för medborgarnas bästa.

Föräldragruppen för Lundens högstadieskola
Charlotte Andersson
Dan Andersson
Stefan Andresen
Jessica Börjesson
Madeleine Ljung
Robert Moldén
Samuel Nerdal