Härrydas politiker om EU-valet

Härryda kommun

Hur ser de lokala politikerna på EU-samarbetet och varför förtjänar just deras parti din röst? Läs vad partierna svarar.

Håkan Eriksson, Kristdemokraterna

Varför skall man rösta på ditt parti?
– Kristdemokraterna vill ha ett lagom EU. Lagom, inte i sin vilja eller kraft att lösa problem men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och skall ägna sig åt. Kristdemokraterna vill ha ett EU som fortsätter att utveckla den inre marknaden, tar ansvar för miljön, säkrar tryggheten och är en tydligare röst för demokrati, frihet, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom som utanför unionen.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– EU:s påverkan kan handla om EU-lagstiftning som måste följas, till exempel om hur varor och tjänster får köpas in eller kvalitet på luft och vatten.
Vad är det bästa med EU?
– Det bästa med EU är just dess grundläggande uppdrag som är att värna freden, friheten, säkerheten och välståndet – genom handel, respekt för mänskliga rättigheter och den fria rörligheten.
Vad är det sämsta med EU?
– EU har sina utmaningar. Några enligt oss är för stor vilja till överstatlighet samt länder som inte solidariskt följer dom åtaganden som överenskommits.

Bengt Andersson, Vänsterpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
Många beskriver valet till Europaparlamentet som ett ödesval för klimatet och Vänsterpartiets betyg i klimatfrågan är – utmärkt av Naturskyddsföreningen och 96 procent stöd av Climate Action Network (CAN) – bäst av alla riksdagspartierna.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Man uppskattar att över hälften av de beslut som tas i ett kommunfullmäktige, påverkas av beslut i EU och detta blir ett överstatligt och demokratiskt problem. Sverige betalar många miljarder mer till EU, än vad vi får tillbaka i ekonomiskt stöd och dessa miljarder skulle behövas tillföra landets kommunala verksamheter.
Vad är det bästa med EU?
– EU är en stor maktapparat som kan göra mycket bra för medlemsländerna och världen om man för rätt politik. Vad som är rätt politik råder det ju delade meningar om i Europaparlamentet.
Vad är det sämsta med EU?
– Man uppskattar att det finns 30 000 lobbyister i Bryssel som kan påverkar valda politiker i hur man tänker rösta. När Sverige är med i EU betyder det att makten över hur landet ska styras har förflyttats långt från väljarna och att majoriteten av politikerna i Europaparlamentet för en högerpolitik men ökade klassklyftor inom EU.

Patrik Linde, Socialdemokraterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Man skall rösta på Socialdemokraterna i valet den 26 maj för att man vill ha fokus på en god klimat-och miljöpolitik, schyssta jobb inom hela EU och en gemensam migrationspolitik. Man skall också rösta på oss för att man vill ha en garant för att inte högerextremismen ges inflytande i EU.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– 80 procent av beslut som tas på kommunal nivå är direkt eller indirekt påverkade av EU. Detta bland annat genom lagar och förordningar som beslutas i parlamentet. Därför är det viktigt vilka företrädare vi väljer.
Vad är det bästa med EU?
– EU är viktigt för att garantera möjligheten till handel mellan länderna i Europa. En väl fungerande handel är ett grundfundament för att undvika krig. Principen är att vi är starkare tillsammans.
Vad är det sämsta med EU?
– Det finns alltid ett problem när beslut tas långt ifrån den enskilde medborgaren. Samtidigt så är det viktigt att en del beslut tas på den nivån. Så att vi till exempel kan upprätthålla vår handel och därmed bevara freden.

Leo Welter, Sverigedemokraterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet om du likt oss är för ett konstruktivt samarbete med övriga EU-länder men är emot en ökad överstatlighet där allt mer makt flyttas till Bryssel.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Över hälften av de lagar som passerar riksdagen kommer ursprungligen från EU snarare än från våra egna politiska partier.
Vad är det bästa med EU?
– Som ett förhållandevis litet, exportberoende land är det viktigt att upprätthålla goda handelsmöjligheter med vår omvärld, något som underlättas av EU-medlemskapet. Specifikt kan jag peka på gemensamma frihandelsavtal samt fortsatt tillgång till EU:s inre marknad som särskilt viktiga för Sveriges fortsatta tillväxt.
Vad är det sämsta med EU?
– EU har i ökande takt tagit över befogenheter från medlemsstaterna på allt fler områden. Områden som traditionellt varit centrala för svensk inrikespolitik, såsom försvar, arbetsmarknad, trygghetssystem och skatter kan inom kort styras från Bryssel istället för Sverige.

Anders Halldén, Liberalerna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare. Tillsammans blir vi europeiska länder en stark kraft i världen och en röst att räkna med. Det är därför Liberaler säger ja till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa ur. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. För det är bara tillsammans med andra som vi kan lösa de riktigt stora frågorna: klimatkrisen, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen och vårt gemensamma ansvar för världens flyktingar.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Härryda kommun vänder sig ut mot EU för handel, logistik och forskning. Järnvägen via flygplatsen, med stopp i Landvetter södra och Mölnlycke är en nödvändig utveckling enligt oss liberaler. Landvetter är den enda av Europas core-flygplatser som inte har järnvägsförbindelse. Flygplatsen betraktas som en europeisk angelägenhet. Då Landvetter utpekas som en core-flygplats i det europeiska transportnätet ställs det också krav på järnvägsanslutning senast 2030. Landvetter hade 6,4 miljoner resenärer 2016 och växer snabbare än tidigare prognoser. Redan 2030 förväntas antalet resenärer vara nio miljoner. Att vi genom EU kan ta bättre kontroll över klimatet, bekämpa kriminalitet, gemensam Europeisk asylpolitik och utvidgad fri rörlighet.
Vad är det bästa med EU?
– Att vi genom EU kan ta bättre kontroll över klimatet, bekämpa kriminalitet, gemensam Europeisk asylpolitik och utvidgad fri rörlighet.

Ida Rosengren, Miljöpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Rösta på Miljöpartiet för ett EU som aktivt driver miljöfrågor och effektiv klimatpolitik. En röst på oss är en röst för mänskliga rättigheter, en starkare demokrati och en grön politik inom alla områden.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Det är på kommunal och regional nivå som flera av de direktiv som EU tar fram genomförs i praktiken. Redan idag medverkar kommunen i flera EU-projekt vilket innebär att vi delar kunskap med andra inom projekten men också att vi som kommun får pengar från EU för att genomföra dem. Härryda ska tänka globalt och agera lokalt.
Vad är det bästa med EU?
– Ett medlemskap i EU innebär både för- och nackdelar där vi ser att fördelarna överväger. Tillsammans kan Europa driva omställningen till ett hållbart samhälle.
Vad är sämsta med EU?
– Nackdelen är att vi i viktiga frågor ser ett splittrat EU som gör att det kan vara svårt att nå fram till beslut. Vi vill verka för så bra miniminivåer som möjligt och att länder med högre ambitionsnivå får göra mer.

Per Vorberg, Moderaterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Moderaterna i Europaparlamentet kommer arbeta för att göra vår kommun tryggare och framgångsrikare. Vid nästa års deklaration ska vi också se till att du inte behöver betala EU-skatt!
– Moderaterna vill stoppa de utländska stöldligorna som gör inbrott, stjäl bildelar och båtmotorer, med mera i vår kommun. Vi vill också stoppa införseln av droger som kommer in i landet och hamnar hos våra ungdomar.
– Jobben och företagsklimatet här påverkas också av EU. Moderaterna vill ha mer frihandel, en bättre fungerande inre EU-marknad och minskad byråkrati. Det är bra för våra företag och skapar arbetstillfällen.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Det finns många beslut som tas i EU där påverkan finns, det är däremot otydligt för medborgare vilka dessa beslut är. Besluten rör sig till stor del av ”lagar och regler” genom direktiv.
Vad är det bästa med EU?
– EU som fredsprojekt och när de fokuserar på rätt saker som kärnuppdraget för fri rörlighet för medborgare, varor, tjänster och kapital inom EU, det vill säga tillväxt och handel.
Vad är det sämsta med EU?
– De krafter och partier som vill göra EU till en mer federal stat och ge EU beskattningsrätt.

Maria Kornevik Jakobsson, Centerpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Därför att Centerpartiet tror på ett mer sammanhållet EU som präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att minska antibiotikan som ges till friska djur.
Centerpartiet vill också höja klimat- och miljömålen.
Hur påverkar EU Härryda kommun?
– Jobben och tillväxten påverkas av beslut som är fattade av EU. Miljön och klimatet har inga lands- eller kommungränser.
Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som kommunen kan söka pengar från till projekt inom exempelvis forskning, miljö och utbildning.
Vad är det bästa med EU?
– EU är vårt bästa verktyg för att minska utsläppen.
Att få ett förbättrat djurskydd i hela Europa. Få garanterat livsmedelsförsörjning, med sund och säker mat.
Utan ett EU-samarbete kan vi varken klara klimathotet, konkurrenskraften eller den organiserade brottsligheten. De gränsöverskridande problemen kräver gränsöverskridande lösningar.
Vad är det sämsta med EU?
– Den oroväckande utvecklingen där makten finns hos krafter som vill se en ökad nationalism. Försök till detaljstyrning i det som medlemsländerna sköter bäst själva.