Var finns faktan i skolfrågan?

PARTILLE

Angela Fasth, jag blir frustrerad på all otydlig information som du refererar till i senaste utgåva av Partille Tidning. (Det partipolitiska får ni själva sköta, det lägger jag mig inte i.)

Du säger “Vi var överens om att eleverna i F-3 skall ha sin skola närmast.” Men i beslutsunderlaget daterat till 2018-05-07 inför inriktningsbeslutet mellan F-6 och 7-9 står det tydligt att om Centrumskolan görs till F-6 så är en fördel att alla elever F-6 får närmare till skolan på lång sikt (det gäller ju då även för F-3). Det står även att om den görs till 7-9 så ökar generellt avståndet för barnen till skolan.

Du skriver även att befolkningsstatistiken visar på en ökning framför allt i åldrarna 6-11, vilket stämmer. Därefter står det att vi därför behöver bereda plats för denna ökning i skolorna Skulltorp, Björndammen och Furulund. Det du utelämnar är att i detta området så sker inte någon ökning, ökningen sker i Norra Partille inklusive Lexby. Informationen är från temadagen 6:e februari 2019. (Blå kurva är åldrar 1-5 år, röd kurva 6-11 och grön 12-15 år).

Du skriver att det nu är akut med förändringen men även här har jag dubbelkollat med en av de ledande insatta tjänstemännen inom utbildningsförvaltningen som ni pratar med. Jag bad om att se detta underlag men fick svaret att det lokalmässigt inte är akut att öppna ht 2019. D.v.s. att det inte är akut att bereda plats för fler elever, inte ens de som kommer från de norra delarna av Partille.

Jag är djupt oroad över den bristfälliga information som ni politiker får som underlag för att fatta beslut på. I beslutsunderlaget daterat till 2018-05-07 inför inriktningsbeslutet mellan F-6 och 7-9 finns det ett inringat området som det är lämpligt att fylla Centrumskolan med. Men det står inget om varför just detta område är valt. Det verkar inte ha tagits med hänsyn till den tid det tar till och från skolan. Inte heller Partilles utvecklingsplan 2035 har tagits i beaktande, vilken påvisar att detta område inte hänger ihop gång och cykelmässigt.

I samma beslutsunderlag visas en prognos av barn­antalet i området och som vi ser på flera ställen så visas inte var i Partille barnökningen är, vilket blir missvisande och därför är det lätt att ta fel beslut.

Tjänstemännen som författat beslutsunderlaget säger själva att det ej är färdiganalyserat genom citatet “Det har utifrån utbildningsförvaltningens sida bedömts vara viktigt att i möjligaste mån lyfta fram de fördelar och nackdelar som redan nu kan konstateras kring respektive åldersinriktning.”

Det finns ett kort avsnitt om ekonomiskt perspektiv och jag har efterfrågat beräkningarna bakom påståendena här men fått svaret att det inte finns några och inte heller några högnivå­estimeringar.

Angela och alla politiker i Fullmäktige, hjälp till och säkra en saklig grund i detta viktiga beslut. Skjut på skolstarten till höstterminen 2020. Gör så att vi får en bra öppen genomlysning av detta ärende för att få in så många infallsvinklar som möjligt. Säkra bra underlag för beslutet inklusive vad som är för barnens bästa, konsekvensanalyser, barnens väg till och från skolorna och ekonomiska analyser på de olika möjligheter som finns. Gör det utifrån perspektivet hela Partille. Gör det från där vi står idag, där ingen verksamhet finns i Centrumskolan, till de olika möjligheter det finns att nyttja den från F-6, 7-9 och kanske även hyra ut/sälja till annan verksamhet som kan dra in pengar till Partille kommun samt bygga skola där den behövs för framtiden.

Stefan Andresen