Svar till Matz Dovstrand (SD), 7/3

PARTILLE

Svar till Matz Dovstrand (SD), 7/3.

Du påstår att vi fått en undermålig och otydlig analys både i ett mindre och större sammanhang.
Var fanns kritiken från dig under tiden vi jobbade i nämnden med den nya skolan i centrum? Vi hörde inget om den vid vår temadag den 26/10-16 då vi diskuterade vår framtida skolorganisation ”från förort till förstad”. Vi var överens om att eleverna i F-3 skall ha sin skola närmast. Du opponerade dig inte heller emot att vi skall jobba mot att våra skolenheter inte skall vara mindre än för 300 elever. Du kan gå in och läsa det 26-sidiga materialet om framtida skolorganisation i dina handlingar.

2017 beslutade nämnden att vi inte skulle öppna nya skolan 2018, då det inte fanns ett behov. Även dessa handlingarna kan du fortfarande ta del av. Vi ser ett behov först nu. I mars -18 fick nämnden information om nya skolan och hur tidsplanen såg ut. I april-18 hade vi en fortsatt process kring skolan och om huruvida vi skulle ha inriktning F-6 eller 7-9. Vi ville också att skolan skulle starta som en fulltalig skola. Vi analyserade och tittade på fördelar, nackdelar kring inriktningarna, vi tittade på befolkningsprognosen, strukturell planering, avstånd samt vilka skolor som ingår i utbildningsförvaltningens område – centrala Partille.
Kartan över våra centrala skolor du tagit del av med indelningen av våra kommundelar, visar att i centrala skoldelen ingår bland annat Lexby, Lillegård, Skulltorp, Furulund och i Björndammen. Du opponerade dig ej mot denna karta.
Det 17-sidiga materialet som ligger till grund för processen finns bland dina handlingar.
I maj -18 tog utbildningsnämnden ett enigt beslut om att nya skolan skulle ha inriktningen 7-9. Vi gav förvaltningen i uppdrag att med vårt inriktningsbeslut som grund, analysera och komma tillbaka till vilka enheter som skulle komma att påverkas och hur.

I oktober-18 återkom förvaltningen med en muntlig dragning kring vilka skolor/elever som skulle påverkas samt komma att gå på nya skolan i centrum från hösten -19, detta antecknades och protokollfördes. Inte heller nu uttryckte du en annan åsikt! Första gången jag hörde dig säga att du kanske skulle ändra dig var när vi började få opinion emot omorganisationen.

På KS i tisdags tydliggjorde du även att ”skolfrågan” inte varit viktigt för dig! Så det kanske är därför du inte tagit ditt uppdrag på allvar och läst in dig i ärendena och alla handlingar? Att i efterhand komma och påstå att du inte fått det underlag du anser dig behöva för att ta ett beslut det är magstarkt, du har inte varit intresserad innan det blev demonstrationer!

I befolkningsstatistiken du fått kan du se att elevgruppen ökar främst i åldrarna 6-11 år och för att dom yngre eleverna skall ha så nära som möjligt till sin skola så bereder vi nu plats på skolorna i Skulltorp, Furulund och Björndammen.
Beslut om Bunkeflo-modellen? Nej Matz, det är ett beslut vi aldrig tagit!

Angela Fasth (M)
Ordförande utbildningsnämnden