Gör strandskyddet på landet mänskligare för dem som bor där

Härryda

När strandskyddet tidigare skärptes var det för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och strövområden. Tyvärr har i stället tillgången till strand och vatten för de boende kraftigt prioriterats ner av länsstyrelserna, ofta med för den enskilde närmast orimliga konsekvenser.

Detta har för många boende inneburit att gammal hävd och i lagfarter inskrivna officialservitut saklöst körts över av länsstyrelsen i miljöärenden, för att visa handlingskraft i att ge det allmänna intresset ostörd tillgång till just ”den” lilla stranden eller vägen, hellre än att den enskilt boende skall få behålla sin gamla brygga eller badplats. Detta även om 90% av stranden alltjämt är helt tillgänglig för promenerande allmänhet.

Att på så sätt mista gamla lagstadgade rättigheter minskar både trivsel och fastighetsvärde för de lokalt boende, till mycket begränsat värde för tillfälliga besökare. Samtidigt är möjligheterna ofta små att via överklagande av länsstyrelsens beslut få rätt, när rättspraxis i sådana ärenden är rena djungeln, där jämförbara ärenden får helt olika behandling och utslag i olika länsstyrelser och domstolar.

Jag hoppas att den uppluckring av strandskyddet på landsbygden, som den nya regeringen nu företräder, skall ge dem som bor nära strandområden ett starkare skydd och beaktande av sina rättigheter. Till glädje även för boende i de stora, sjörika landsbygdsområden som finns strax bortom våra tätorter i Väst.

Nils Bengtsson