Får ingen kontaktperson – nu får kommunen betala

Härryda

I mars 2017 beviljades en då 9-årig pojke en kontaktperson, men beslutet har fortfarande inte verkställts.
Nu döms Härryda kommun att betala 10 000 kronor till staten för oskäligt dröjsmål.

– Det är inte helt ovanligt att det är svårt att rekrytera kontaktpersoner. Det är en väldigt bra insats och när vi har fattat ett sådant beslut betyder det att personen har ett behov av det, då är det olyckligt att vi inte lyckas rekrytera en kontaktperson som den enskilde vill ha, säger Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst.

Enligt Lena Lager är orsaken till att det kan vara svårt att rekrytera just kontaktpersoner att de ska fungera som en vän – därför är det extra viktigt att personkemi, ålder och intressen stämmer överens. Att uppdraget ger ett ganska blygsamt arvode spelar också in.

Verkställas omedelbart

När en kommun har fattat beslut om en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska det verkställas omedelbart. Har kommunen inte lyckats med det inom tre månader ska det rapporteras till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som sedan kan gå vidare med ärendet till förvaltningsrätten.

I det aktuella fallet fick pojkens föräldrar träffa en tilltänkt kontaktperson några veckor efter att beslutet fattades men varken föräldrarna eller kontaktpersonen ville sedan gå vidare. Några månader senare hade föräldrarna ett eget förslag på kontaktperson, men denne blev inte godkänd av kommunen. Sedan dess har familjen inte fått något nytt erbjudande.

Avgiften för en försenad insats kan variera från 10 000 kronor till en miljon. Att avgiften blev låg i det här fallet beror på att pojken blivit erbjuden en annan insats i form av lägerverksamhet samt att familjen fått erbjudande om en kontaktperson men tackat nej.

Då lägerverksamheten innebär en större kostnad för kommunen än vad en kontaktperson hade varit konstaterar förvaltningsrätten också att kommunen inte har gjort någon ekonomisk vinning av att inte verkställa beslutet.

I förhållande till hur många beslut om insatser som fattas av socialtjänsten är det enligt Lena Lager i en väldigt liten andel av fallen som man inte lyckas verkställa beslutet.

– Och det är ännu mer sällan som det slutar med att vi får betala vite, säger hon.

De senaste åren har dock kostnaderna för uteblivna insatser rusat iväg. 2018 fick Härryda kommun betala över en halv miljon för försenade insatser.

”Hamnade i ett vacuum”

Enligt Lena Lager beror de höga kostnaden i fjol på att Mölndals kommun med kort varsel lade ner sin lägerverksamhet under 2016. Härryda kommun som under lång tid verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i samverkan med Mölndal fick då problem att hitta lägerplatser.

– Vi hamnade i ett vacuum innan vi lyckades hitta andra vägar, därför blev det flera fall där vi tvingades betala ut vite, säger Lena Lager.

Flera av de ärendena avgjordes i förvaltningsrätten under 2018, vilket orsakade de höga kostnaderna under fjolåret.

Samtliga beslut om kort tidsvistelse har nu verkställts men på grund av att processen hos IVO och förvaltningsrätten kan ta flera år är flera ärenden ännu inte avgjorda. Flera domar gällande särskilda avgifter beräknas därför falla ut även under 2019 och 2020.