Toppbetyg. I ingen annan kommun är invånarna lika nöjda med sin gymnasieskola som i Härryda. Även annan kommunal verksamhet får bra betyg. Arkivbild: Jenny Förander

Härrydaborna nöjda med sin kommun

Härryda kommun

Härrydaborna är generellt nöjda med sin kommun. Hulebäcksgymnasiet får toppbetyg i SCB:s medborgarundersökning men invånarnas känsla av trygghet är betydligt lägre än för fyra år sedan.

SCB gör regelbundet medborgarundersökningar i landets kommuner. 2018 gjordes undersökningen i 111 kommuner och bland dem ligger Härryda över genomsnittet inom nästan samtliga områden.

– Det är ett väldigt bra resultat, säger Patrik Wendeblad, utvecklingsledare inom kvalitet på Härryda kommun.

Inte minst är det Hulebäcksgymnasiet som får ett väldigt högt betyg i undersökningen. Ingen annan gymnasieskola i landet har fått så högt indexvärde (78 av 100) under de senaste tre åren.

–  Kommuninvånarna ger gymnasiet högst betyg i hela landet, säger Patrik Wendeblad och förklarar att det undersökningen visar är att invånarna har ett högt förtroende för skolan.

– Det är inte de som går på skolan som har svarat utan ett genomsnitt av kommuninvånarna.

Sett till hela landet finns det en nedåtgående trend när det gäller invånarnas nöjdhet med kommunala verksamheter, men den trenden syns inte i Härryda kommun.

– Vi har ett jämnt stabilt resultat. Förhoppningsvis beror det på att kommunen lyckas matcha medborgarnas behov. Det är kul att kommunen får så bra resultat när det gäller våra kärnverksamheter som förskola, skola, äldreomsorg och stöd för utsatta personer, säger Patrik Wendeblad.

Bra plats att bo på

Fyra av fem kommuninvånare säger sig kunna rekommendera Härryda som bostadsort för vänner och bekanta. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Härryda som en plats att bo och leva på är 70 jämfört med 62 för hela riket (skalan går från 0-100). Inom den kategorin är det bara kommersiellt utbud som hamnar under riksgenomsnittet.

När det gäller nöjdheten med den kommunala verksamheten som helhet ligger Härryda på nöjdhetsindex 64, att jämföra med 56 för hela riket. Räddningstjänst samt vatten och avlopp ligger något under snittet och gång- och cykelvägar får samma siffror som riket. När det gäller övrig kommunal verksamhet är Härrydaborna nöjdare än riksgenomsnittet.

Vill kunna påverka

Generellt är invånarna i hela landet inte speciellt nöjda när det gäller det egna inflytandet. Den trenden syns även i Härryda som dock ligger över genomsnittet även här (48 jämfört med 42).

– Jag tolkar det som att medborgarna vill kunna påverka mer. Framför allt är det unga som ger låga siffror när det gäller inflytande, säger Patrik Wendeblad.

Han betonar att kommunen inte slår sig till ro trots att man har relativt nöjda kommuninvånare. Ett syfte med medborgarundersökningen är att se vilka områden det är viktigt att jobba med att förbättra.

Härryda kommun har gjort medborgarundersökningen vartannat år och när det gäller trygghet sjönk betyget tydligt mellan åren 2014 och 2016 (från 67 till 57). 2018 hamnade Härryda på riksgenomsnittet som är 58.

Bostäder är ett område där Härryda har tappat kontinuerligt de senaste åren och som SCB pekar ut som en prioriterad fråga. Betyget ligger dock strax över rikssnittet.

Medborgarenkäten skickades ut till 1 200 kommuninvånare mellan 18 och 84 år under hösten. 43 procent av dem deltog.

– Det är ett problem att det är så få som svarar men det är det bästa materialet vi har, säger Patrik Wendeblad.

Kommunens beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska nu göra en djupare analys av resultatet för att se vilka lärdomar man kan dra av det.

Fotnot: SCB (Statistiska centralbyrån) redovisar kommuninvånarnas nöjdhet på en skala från 0 till 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.