Illustration: Sweco

Halv miljard för nytt vattenverk – i kväll fattas beslutet

Härryda kommun

I kväll ska kommunfullmäktige fatta beslut om det planerade vattenverket i Hindås.
Investeringen som ska säkra kommunens vattenförsörjning beräknas kosta 547 miljoner kronor och kan leda till kraftigt höjda VA-avgifter.

Att behovet av ett nytt vattenverk är stort märktes inte minst i samband med sommarens torka. På grund av de låga vattennivåerna i Finnsjön där merparten av kommunens dricksvatten hämtas införde kommunen bevattningsförbud som varade ända in i november innan vattennivåerna var tillbaka på en acceptabel nivå. För att säkra vattentillgången köper kommunen också kontinuerligt vatten från grannkommunerna Partille och Mölndal.

Ska stå klart 2022

När det nya vattenverket enligt planen tas i bruk i december 2022 kommer kommuninvånare och näringsliv ha tillgång till en säker dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering för lång tid framöver. Det löser också problemet att samhällena Rävlanda och Hällingsjö som har egna grundvattentäkter i nuläget saknar reservvattenförsörjning.

I projektet ingår fyra olika delar. Förutom själva vattenverket ska det byggas överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket och en högreservoar.

Bygger ledningar

I den första etappen ska överföringsledningarna mellan Landvetter och Hindås byggas. Detaljprojekteringen pågår och byggnationen planeras starta i vår.

I etapp två och tre ingår intagsledningar, råvattenpumpstation och högreservoaren i Hindås. Dessa är redan detaljprojekterade och har godkända bygglov.

Modern reningsteknik

Etapp fyra är själva reningsverket. Under våren 2019 ska det fattas beslut om vilken reningsprocess som ska användas och detaljplanen som ska möjliggöra bygget beräknas vinna laga kraft. Därefter påbörjas detaljprojekteringen och arbetet med att utforma vattenverksbyggnaden. För att förebygga spridning av tarmbakterier i dricksvattnet, vilket drabbade Östersund 2010 och ledde till att invånarna fick koka sitt kranvatten i tre månader, planerar kommunen att investera 80 miljoner kronor i att installera ultrafilter som mikrobiologisk barriär.

För att klara tidsplanen måste alla fyra etapperna bedrivas parallellt. Svevia AB är anlitad som entreprenör.

Höjd VA-avgift

Investeringen i det nya vattenverket kan finansieras med hjälp av en höjning av kommuninvånarnas VA-avgift. Ett förslag från förvaltningen innebär att avgiften höjs med 35 procent från och med 2023. För en villaägare kan det betyda att VA-kostnaden ökar från 6 900 kronor till cirka 9 300 kronor per år.