Svar till Leonel Bylynd (MP) och Kåge Wallner, PT 29/11

Partille

Svar till Leonel Bylynd (MP) och Kåge Wallner, PT 29/11

Som Leonel Bylund och Kåge Wallner mycket väl känner till så driver Kristdemokraterna fortsatt sin inställning i Ecoparksfrågan; nej till höghus runt Ugglumsleden och nej till Finngösavägen.
Kristdemokraterna utgör samtidigt en del av Alliansen, som med 24 mandat i kommunfullmäktige utgör kommunens största politiska konstellation och kommer att styra Partille även under den nya mandatperioden. Vi har tillsammans med övriga allianspartier lagt en gemensam budget och röstade givetvis för den vid kommunfullmäktige den 20 november. Till protokollet fogades en anteckning om vår inställning i Ecoparksfrågan.
KD kommer under mandatperioden att bedriva sitt arbete i Ecoparksfrågan i kommunfullmäktige och inom Alliansen. Vi fick bland annat med oss övriga allianspartier på att redan bebyggda områden bör förtätas med försiktighet, se Alliansens styrdokument som presenterandes på kommunfullmäktige den 30 oktober.

Bakgrunden till budgetbeslutet den 20 november är att kommunfullmäktige tidigare i år, den 27 mars, beslutade om en översiktsplan för Ecoparken. Efter att ha försökt vinna övriga partier för den enligt vår uppfattning mer nyanserade Ecoparksplan som vår inställning innebär, röstade vi tillsammans med C, MP, V och SD mot översiktsplanen. En majoritet bestående av M, L och S röstade emellertid igenom den. Översiktsplanens olika delar, bl. a. Ugglumsleden och Finngösavägen, kommer i form av detaljplaneförslag att avgöras i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod. Att under tiden inte budgetera medel till projektering av Ecoparken när ett fullmäktige­beslut om översiktsplan föreligger i frågan vore dock att brista i respekt för ordningen i kommunen och för den kommunala demokratin.

Miljöpartiet delar uppenbarligen inte denna uppfattning. Man saknar dessutom budgetsamarbete med övriga oppositionspartier och har med tre egna mandat inte möjlighet att få igenom sin egen budget. Det står självklart Miljöpartiet fritt att i sin budget bortse från att tillse att medel avsätts för genomförande av beslut som kommunfullmäktige tagit. Att ifrågasätta partier som respekterar beslut av kommunfullmäktige och tar den kommunala ordningen på allvar vittnar dock om att Miljöpartiet har en viss förbättringspotential i fråga om att uppfatta de politiska spelreglerna. Med detta sagt hoppas KD likväl att det går att finna en gemensam lösning på frågan om Ecoparkens olika delar.

Anders Midby
Markus Lund
KD Partille