Bild: JONNA ANDERSSON
ÖVERKLAGAR.

Skolbeslut till domstol

Partille

I slutet av oktober togs beslutet att flytta högstadierna på Furulunds och Björndammens skola till den nya skolan i centrum. Ett beslut som nu överklagas av föräldrar som menar att tjänstemännen saknat delegationsbeslut från utbildningsnämnden.

Det var i slutet av oktober som föräldrar till elever på Furulunds och Björndammens skola tog emot ett mejl med information om vilka elever som kommer att erbjudas plats i de nya skollokalerna i centrum.

– Samma dag ringer min dotter och är ledsen. Hon säger att hon ska byta skola och jag förstår först ingenting, berättar Jessica Börjesson, en av föräldrarna som överklagat beslutet.

Många föräldrar har tolkat informationen från förvaltningen som ett alternativ de erbjuds eftersom man använt just formuleringen ”kommer erbjudas plats”. Men vad de snart får erfara är att beslutet faktiskt innebär att högstadieenheterna på berörda skolor flyttas till den nya skolan i centrum och att Björndammens skola samt Furulunds skola från och med höstterminen 2019 kommer att ha inriktningen årskurs F–6.

– Till eleverna försökte man sälja in det med att man kan ladda telefonerna i skåpet, berättar Jessica Börjesson.

Starka reaktioner

Reaktionerna blir starka och frågorna många. Avståndet till skolan för elever som bor i Furulund är en punkt som föräldrar lyfter.

– Avståndet i sig är inte jättelångt men med den höjdskillnaden blir det något helt annat, säger Madeleine Ljung som också överklagat beslutet.

Föräldrarna lyfter även lokalens lämpligheten för verksamheten, avsaknaden av skolgård och att vissa lokaler delas med gymnasiet.

– Jag kan inte hitta några exempel på gymnasium och högstadium i samma byggnad i andra kommuner. Det är två olika skolformer och man undrar ju vad det kommer att få för konsekvenser. Det är ett åldersspann på 12 – 18 år. Skolverket påtalar att det som är viktigt för eleverna i den obligatoriska skolformen är psykosocial miljö, trygghet, ordningsregler och studiero. Man kan ju även undra för gymnasiet går ju inte jättebra,  om detta verkligen kommer att attrahera fler till gymnasiet att ha 13-åringar i samma lokaler, säger Samuel Nerdal, som även han överklagat beslutet.

Föräldrarna vill framför allt ha svar på varför man beslutat att flytta just Furu­lunds och Björndammens högstadium. Och det är när man ställer den frågan som man upptäcker att beslutsförfarandet inte ser ut att ha gått rätt till.

– Det här är unikt och det är anmärkningsvärt att man i Partille kommun verkar tro att man kan lägga ned två högstadieenheter utan ett konkret politiskt beslut, säger Robert Moldén, advokat med arbetsområde offentlig verksamhet som också har barn på Furulunds skola.

Uppdrag att analysera

Han och övriga 52 föräldrar som överklagat beslutet yrkar att förvaltningsrätten upphäver Partille kommuns beslut eftersom detta tagits av tjänstemän som saknat erforderligt delegationsbeslut från utbildningsnämnden. Ett beslut som skulle ha tagits vid nämndens sammanträde i maj då man beslutade om åldersinriktning på den nya skolan.

Tittar man på protokollet säger det ”Utbildningsnämnden beslutar att åldersinriktningen för den nya skolenheten i centrum blir åk 7–9 och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av de skolenheter som kommer att påverkas”.

– En analys, inte ett beslut, förtydligar Robert Moldén.

Förvaltningschef Karl-Olof Petersson menar dock att det inte råder några otydligheter i vad uppdraget från nämnden varit.

– Det hade varit lyckligt om nämndens protokoll varit tydligare men det råder inga oklarheter gällande uppdraget som förmedlats från nämnden, säger han och understryker att det är en verkställighet man hanterar.

– Vi har haft ett tydligt uppdrag i ryggen och det har varit åldersinriktningen på den nya skolan samt att det måste skapas fler platser för de yngre åldrarna i området.

Nämndens ordförande, Angela Fast Torstensson (M), bekräftar det förvaltningschefen säger.

– Vi gav förvaltningen i uppdrag att ta fram vilka enheter som påverkas. Vi såg det som en ren organisationsfråga.

Varför väljer man att flytta just Furulunds och Björndammens högstadium?

– Vi har tittat på volymer. Både på nya skolans kapacitet och volymer på befintliga enheter. Vi har även tittat på befolkningspronoser och sedan har vi utgått från det styrningsbeslut som finns, säger Karl-Olof Petersson.

Tjänstemännens beslut togs upp som informationsärende vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober men även där menar vårdnadshavarna som överklagat beslutet att kommunen gjort ytterligare en miss.

– Informationen som kom ut på anslagstavlan sade inget om att två högstadier läggs ned. Alltså har tidsfristen för överklagande egentligen inte ens börjat löpa, säger Robert Moldén.

”Inget att överklaga”

I informationsmejlet till berörda vårdnadshavare bjöd kommunen in till tre dialogträffar. Den första var 19 november och först då blev det tydligt för föräldrarna vad beslutet verkligen innebär och då var det tre dagar kvar av överklagandetiden.

– Detta är kanske den mest märkliga hanteringen av ett kommunalt beslut. Det går inte att utläsa i beslutet man satt upp att högstadierna på Furulund och Björndammen läggs ned så det framgick därför inte av själva beslutet att det fanns något att överklaga, säger Robert Moldén.

En grupp föräldrar med Moldén i spetsen började arbeta med ett överklagande.

– Jag hade hoppats att kanske fyra eller fem skulle hinna överklaga, men vi blev 53, säger han.

I överklagandet lyfter man, förutom avsaknaden av delegationsbeslut som tillåter tjänstemännen att fatta beslutet, att beslutet är av sådan dignitet att det enbart får beslutas av kommunfullmäktige.

Här delar förvaltningen och nämnden inte vårdnadshavarnas syn.

– Det är ingen skola som läggs ned. Vi omdisponerar platserna inom det område som vi betecknar som centrala Partille, säger Karl-Olof Petersson.

Många vårdnadshavare förstod inte att högstadierna på Furulund och Björndammen flyttas eftersom man i informationen skrev att eleverna erbjuds plats. Har informationen varit tillräcklig tycker du?

– Givetvis kan man med facit på hand fundera över om vi formulerat oss på ett annat sätt, säger Karl-Olof Petersson.

Om överklagandet som kommit in till förvaltningsrätten säger han så här.

– Nu låter vi förvaltningsrätten pröva beslutet och skulle det krävas ett tydligare beslutsförfarande får vi gå tillbaka och rätta till det.

Förvaltningsrätten har beviljat kommunen anstånd att svara på överklagandet först den 31 januari istället för den 10 januari. Och föräldrarna som överklagat är nu oroliga att processen ska dra ut så mycket på tiden att nya skolan hinner öppna innan en dom kommer.

– Ett sådant här mål är inte prioriterat och det kan ta lång tid innan dom meddelas, säger Robert Moldén.

Överklagandet påverkar inte förvaltningens arbete.

– På något sätt måste vi jobba på för att få färdigt organisationen i tid. Men när vi i januari har chans att yttra oss kommer vi att be om en snabb handläggning, säger Karl-Olof Petersson.