Arkivbild

Här erbjuds alla heltid

Partille

På äldre­boendena i Furulund pågår sedan ett par år ett försök där ­personalen får välja hur mycket de vill ­jobba. Från årsskiftet blir projektet Önskad sysselsättningsgrad permanent och ­alla medarbetare får möjlig­het att arbeta heltid om de vill.

Heltidstjänster inom äldre­omsorgen är historsikt sett ganska ovanliga. Arbetets karaktär med varierande behov av arbetskraft under dagen har gjort att det upplevts som svårt och kostsamt att erbjuda höga sysselsättningsgrader. Konkurrensen om utbildad omsorgspersonal har under senare år ökat och ett sätt att göra sig mer attraktiv som arbetsgivare är att erbjuda heltid. Något som man i Partille tog fasta på för ett par år sedan.

På försök fick personalen på äldreboendena i Furulund möjlighet att välja hur mycket de ville jobba. Ett försök som gett positiva resultat.

Ökad kvalité

Den överkapacitet som uppstår när deltidsanställda medarbetare går upp i tjänstgöringsgrad schemaläggs som så kallade sekundärpass. Sekundärpassen, som går utöver den anställdes grundschema, används till att ersätta vikarier på alla enheter på Furulundsboendena totalt femton stycken.

– Med ordinarie personal som fyller upp luckor i bemanningen ökar kvaliteten på omsorgen dels genom ökad kontinuitet för brukarna och dels genom att vi får kompetent personal som ersättare vid frånvaro. Att medarbetarna vänjer sig att gå mellan avdelningar skapar också bättre sammanhållning i huset och gör det enklare att ta fram gemensamma rutiner, säger Katrin Persson, enhetschef på Trädgårdens äldreboende i en kommentar på kommunens hemsida.

De sekundärpass som har skapats genom ökad sysselsättningsgrad har ännu inte ersatt hela behovet av vikarier på då man haft många vakanser till ordinarie tjänster. Förhoppningen är dock att man ska se en tydlig nedgång i behovet av vikarier och tim­anställda när tjänsterna blivit tillsatta.

Ekonomisk innebar projektet med önskad sysselsättningsgrad ökade kostnader under första projekt­året men nu i slutet av år två pekar prognosen på ett nollresultat.

Blir permanent

Från årsskiftet blir projektet permanent på äldreboendena i Furulund och på sikt ska även övriga äldreboenden i kommunen omfattas.

– Jag ser det som en nödvändighet att kunna erbjuda heltid till de medarbetare som vill ha det för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, säger äldreomsorgschef Anita Mattisson i en kommentar på kommunens hemsida.