Brister i hanteringen av ensamkommande

Partille

Inspektionen för vård och omsorg riktar skarp kritig mot Socialnämnden efter en tillsyn av nämndens handläggning av ensam­kommande barns ärenden.

Först verkställde socialnämnden i Partille inte sitt beslut att placera ett ensamkommande flyktingbarn i ett familjehem, sedan upphävde man det gynnande beslutet utan giltigt skäl. Detta enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som finner stora brister i hanteringen av ensamkommande och riktar allvarlig kritik mot nämnden. 
Det var en god man för ett ensamkommande barn som i december 2016 skickade in ett klagomål till IVO efter uteblivna besked trots flera ansökningar om familjehem. I anslutning till det ärendet fick IVO en skrivelse från en ledamot i socialnämnden som tipsade om att ett ensamkommande flyktingbarn undanhölls information om rätten att ansöka om insatser. Detta i kombination med anmälan från den gode mannen fick IVO att inleda en utvidgad granskning av kommunens hantering av ensamkommande. 

Flera brister

Vid tillsynen som genomfördes i september 2017 fann IVO flera brister i hanteringen av fyra ärenden. Förutom att nämnden inte verkställt sitt beslut att placera ett ensamkommande barn i familje­hem och sedan upphävt det gynnande beslutet kritiserar IVO bland annat att nämnden inte har följt upp vården av de ensamkommande och att genomförandeplaner saknas, alternativt är undermåliga. 

IVO anser att nämnden brustit då man inte övervägt vården minst var sjätte ­månad i två ärenden. Av granskningen framkommer  det att det i ett av barnens ärende dröjde tio månader innan det första övervägandet om fortsatt vård gjordes. 

Vidtagit åtgärder

Enligt rapporten från till­synen uppvisar nämnden stora brister då ansökningar från enskilda, bland annat om nytt boende, inte har lett till utredningar och beslut. 

– Det är självklart mycket olyckligt att kommunen brustit i sin information och dokumentation kring några av dessa ärenden. Åtgärder har vidtagits med utbildning av medarbetare vid social- och arbetsförvaltningen och nya rutiner för dokumen­tation har upprättats. Glädjande nog har åtgärderna haft avsedd effekt och vid IVO:s senaste granskning fann man att ärendehanteringen av de ensamkommande är utan anmärkning, säger Anna Strand (C), ordförande i social- och arbetsnämnden.