Går mot minskade underskott

Partille

Nämnderna går mot ett bättre resultat jämfört med förra året. Det visar delårsrapporten som klubbades vid veckans fullmäktigesammanträde.

Plus 41 miljoner kronor, så såg resultatet ut för perioden januari-augusti 2018 som redovisas i kommunens delårsrapport. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 beräknas bli 30 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner bättre än budgeterat resultat.

– Något som vi ser är skillnad mot helåret förra året är att nämnderna har ett betydligt bättre resultat i år om man tittar på prognosen jämfört med förra året, berättade kommunens redovisningschef Katarina Heglind vid presentationen av delårsrapporten på fullmäktigemötet.

Minus sex miljoner

Nämnderna gör enligt prognosen ett underskott på minus sex miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 22 miljoner förra året.

– Det är en klar förbättring. En anledning till det är att personalkostnaderna inte har ökat lika kraftigt som de har gjort de tidigare åren. Framför allt mellan åren 2016-2017 hade man en kraftig personalkostnadsökning, den är dämpad i år vilket gör att nämnderna har ett lite bättre resultat, förklarade Katarina Heglind.

Det är dock fortfarande så att utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden dras med underskott. Enligt prognosen kommer utbildningsnämnden att landa på minus sju miljoner, i fjol gjorde man ett underskott på minus 12 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens underskott beräknas bli minus två miljoner, jämfört med minus sju miljoner 2017.

Utöver det prognostiserar samhällsbyggnadskontoret en negativ budgetavvikelse på minus åtta miljoner kronor, som till största del beror på högre kapitalkostnader än redovisat.

Klarar målen

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de ekonomiska och verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om för att kommunen ska uppnå god eknomisk hushållning.

Den övergripande bedömningen är att man uppfyller alla mål för en god ekonomisk hushållning utom ett – effektivt resursutnyttjande.

– Det anser vi delvis uppfyllt. Det har och göra med att nämnderna inte riktigt når upp till noll i sin prognos. Vi tror att den på hela året kommer att bli helt uppfylld, sade Katarina Heglind.

Delårsrapporten godkändes av fullmäktige men innan den klubbades passsade miljöpartiets gruppledare, Leonel Bylund, på att framföra kritik mot hur delårsrapporten ser ut i dag.

Vill se ändring

– År efter år kan vi se i revisionsrapporten att det inte går att uttala sig kring om vi uppfyllt verksamhetsmålen. Det har väl sina naturliga förklaringar, vissa mätningar har inte gjorts, vissa medarbetarenkäter har inte gjorts och därför går det inte att uttala sig. Men frågan är då hur använder vi då delårsrapporten på ett bättre sätt? För mig är det inte tillräckligt att år efter år konstatera detta, sade han.

Han poängterade rapportens vikt för att fullmäktige ska kunna titta på om den budget man antagit är tillräcklig och om verksamheten är på rätt spår.

– Vi får se årsbokslutet först om ett halvår och är det saker som behöver korrigeras nu behöver vi veta det i fullmäktige, avslutade han.