ARKIVBILD
BEGÄR SKADESTÅND. Barn- och elevombudet bedömer att den elev som mot sin vilja lyftes upp och fördes till rektorsexpeditionen på en ­skola i Partille har rätt till skadestånd.

Elev kan få skadestånd efter kränkning

Partille

Den elev som mot sin vilja lyftes upp och fördes till rektorsexpeditionen på en skola i Partille har rätt till skadestånd. Den bedömningen gör Barn- och elevom­budet som lämnat in ett skade­ståndsanspråk på 15 000 kronor till ­Partille kommun.

I juni fattade Skolinspektionen ett beslut om att Partille kommun brutit mot bestämmelsen i skollagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling.

I Skolinspektionens beslut står följande om deras ­bedömning efter utredningen av händelsen där en elev burits från skolgården ”det får anses klarlagt att i vart fall två ur personalen handgripligen har fört iväg eleven från skolgården genom tag om elevens armar och ben samt att eleven har gjort motstånd.”

Skolinspektionen ansåg att det varit utlämnande för eleven att bli buren av personal på det sättet inför sina klasskamrater och med hänsyn till elevens stöd­behov och den kunskap som skolan haft om eleven, bedömde Skolinspektionen att det fysiska ingripandet av två vuxna varit mer långtgående än vad som varit nödvändigt i situationen.

15 000 i skadestånd

Med anledning av Skolinspektionens beslut har Barn- och elevombudet utrett förutsättningarna för skadestånd. De gör samma bedömning som Skolinspektionen, att eleven utsatts för kränkande behandling och har därför lämnat in en begäran om skadestånd på 15 000 kronor för elevens räkning.

Beroendeställning

Vid bedömningen av skadeståndets storlek har Barn- och elevombudet beaktat att eleven utsatts för kränkande behandling av personal i en verksamhet som hen enligt lag har en skyldighet att delta i. Man har även beaktat handlingens fysiska och förnedrande inslag samt att den skett inför andra elever. Barn- och elevombudet konstaterar också att personalens handlande inneburit ett missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande då eleven befunnit sig i en beroendeställning.

Partille kommun har fram till den 6 november på sig att ta ställning till skadeståndskravet.