Ny granskning av Gökegård

Öjersjö

Planförslaget med bostäder och handel i Gökegård ställdes ut i augusti 2017. Efter justeringar ställs nu planen ut på nytt under september månad.

Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 500 bostäder uppdelade på flera mindre områden och anpassade till natur och topografi. Syftet är även att utveckla ett mindre centrum med plats för bostäder i flerbostadshus, matbutik och andra verksamheter

Detaljplaneförslaget har ställts ut för granskning en gång tidigare, i augusti 2017. Nya utredningar, analyser samt inkomna yttranden har medfört justeringar av plankartan och dess planbestämmelser. Vilket gör att man ser ett behov av en ny granskning.

Justerat förslag

Efter den första granskningen har samhällsbyggnadskontoret bland annat undersökt förutsättningarna för nya kommunala VA-anläggningar och påverkan på kommunens dricksvattentäkt. Man har även kompletterat befintligt trafikförslag och genomfört en trafikanalys. Dessutom har man ändrat plankartan och infört nya planbestämmelser avseende materialval, begränsning av källare, förtydligande om VA-anslutning, dagvattenhantering och dränerade ingrepp.

Granskningstiden pågår från den 3 september till och med den 25 september.