Lättkränkta moderater

Partille

Svar till ”Vi vill se en varsam utbyggnad” PT 30/8

Moderaterna i Partille har i många år varit en pådrivande kraft bakom kommunens strävan att bygga en bilväg genom Finngösaravinen. Denna strävan har nu senast resulterat i översiktsplanen ( ÖP 2035 ) Partille Ecopark, framtagen av en anlitad konsultfirma.
Planen omfattar, förutom nämnda bilväg, flera andra projekt; bl a ny bebyggelse utmed Ugglumsleden. Varje delmoment i planen har illustrationer. För bebyggelse utmed Ugglumsleden finns illustrerat 7 byggnader om vardera 6-7 våningsplan.

Moderaterna i Partille har
1. Som drivande kraft i kommunfullmäktige låtit planförslaget i befintligt skick gå ut på samråd hos kommunens invånare ( genom bl a utställning i kommunhuset sommaren 2017 ).
2. Efter att synpunkter kommit in från 225 invånare – troligtvis många med kritiska synpunkter – i kommunfullmäktige 27 mars 2018, tillsammans med S och L – beslutat gå vidare med planprogrammet i befintligt skick.
Under perioden efter KF-beslutet i mars har moderaterna såvitt bekant inte uttryckt några tvivel om planförslaget i valrörelsen eller på annat sätt synligt för invånarna. Inte förrän nu, knappa två veckor före valdagen. Man säger sig nu – PT 30/8 – stå bakom ”intentionerna” i planförslaget ( vilka är dessa? ) men tycker att hushöjderna vid Vallhamra och Oxled är väl höga.
Moderaterna hänvisar därvid till sina yttranden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sådana yttranden är svåra eller omöjliga för vanliga kommuninvånare att kontrollera, då mötena till nyligen var slutna.
I en annons i PT 30/8 påpekar ”Rädda Sävedalen” det som alla redan vet nämligen att illustrerade 6-7-våningshus ligger kvar i planförslaget samt att M, S och L tillsamman har röstat detta vidare.
För dessa uppenbara påpekanden får annonsörerna av M epitetet illasinnade ryktesspridare och smutskastare. M finner det också ”ynkligt” att annonsörerna enbart hänvisar till en s k hashtag.
M har dock själva drivit fram planförslaget. Varför då skylla på andra? Blir ert PT-inlägg ovan trovärdigt då?

Undrar Sävedalsbor utan hashtag