Valet 2018: Vem tycker vad?

Partille

Hitta rätt med PT:s enkät:

 1. Hur ska man komma tillrätta med underskottet i vård- och omsorgsnämnden?
 2. Nämn de två viktigaste åtgärderna som krävs för att förbättra skola och förskola.
 3. Var står ni i frågan om Partille Eco Park?
 4. Från förort till förstad.Var och hur ska man bygga enligt er?
 5. Vilka lokala frågor är viktigast för er?

Liberalernas svar:

 1. Den översyn som pågår inom de olika verksamheterna i vård o omsorgsförvaltningen fortsätter, när den är klar får man se vilka åtgärder som skall vidtagas.
 2. Inrätta lärarassistenter som avlastar lärarna från administrativa uppgifter. Begränsa barngrupperna.
 3. Partille Eco-park är vi för och att nybyggnation sker med hänsyn och samklang med befintlig bebyggelse.
 4. De planer som är framtagna tycker vi är bra,det skall byggas hyresrätter, bostadsrätter och villor.
 5. Skolan, där alla elever får det stöd de behöver för att trygga sin framtid.
  Trygghet där ingen känner oro eller rädsla när man vistas på offentliga platser.

Centerpartiets svar:

 1. Vård- och omsorgsnämnden är på god väg att få ordning på sin ekonomi, men det behövs ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans, exempelvis effektivisera administrationen.
 2. I förskolan behöver barngrupperna bli mindre och lekplatserna förbättras och bli giftfria. I skolan behövs det mer lugn och ro i klassrummen med fokus på inlärning och skolresultat. Fler elevassistenter behöver anställas som avlastar lärarna.
 3. Vi är negativa till byggnation av en väg genom Finngösa­ravinen. Vi vill bevara detta unika naturområde och värna våra grönområden. Vi tror på en mer varsam exploatering av Partille.
 4. Vi vill framförallt bygga billigare hyreslägenheter för våra ungdomar. Vi säger nej till byggnation i Finngösaravinen och Kyrkåsberget men ja till exempelvis Björnekullarna samt förtätning i centrum.
 5. Vi vill satsa på en närpolis för en ökad trygghet i sin boendemiljö. Företagen ska få de bästa förutsättningar med mindre byråkrati och krångel. Vi vill bevara grönytor och platser för spontanidrott mm.

Moderaternas svar:

 1. Nämndens underskott har minskat och går åt rätt håll. Vi kommer följa utvecklingen och hantera det. Vi har avsatt ytterligare 2 mnkr till nämnden bl.a. för arbetet med minskad ensamhet bland äldre.
 2. Fortsatt fokus på kunskap, studiero och mer fysisk aktivitet i skolan. I förskolan fortsatt fokus på att barnen större delen av dagen skall kunna vara i ett mindre sammanhang.
 3. Vi är för intentionen i planprogrammet, men vill inte ha den höga och täta bebyggelse som visats på skisser, utan en varsammare utbyggnad i Vallhamra och Oxled.
 4. I första hand vid befintlig infrastruktur och kollektivtrafik, men även i ex nya områden som Björnekullarna. Attraktiva bostäder med blandad upplåtelseform för att få variation och valfrihet.
 5. Att få invandrare integrerade och ut i arbete, skola i toppklass med höga förväntningar på alla elever, Öka tryggheten bl.a. genom mer polisnärvaro och möjlighet till kameraövervakning.

Kristdemokraternas svar:

 1. En översyn har gjorts av kostnadsläget i Partille som varit högre än Göteborgsregionens kommuner. Det prognostiserade underskottet har kunnat minskas från 22 mkr till 4 mkr.
 2. Skola: Fokus på lugn och studiero (drygt 40% av eleverna i Partille ­upplever bristande studiero).
  Förskola: Eg. samma som för skolan. Kristdemokraterna går till val på att lagstifta om max tolv barn i grupper för dem under tre år.
 3. Vi säger nej till två delar av Ecoparksförslaget; Finngösa­vägen och höghusen längs Ugglumsleden. Vi är generellt för bevarandet av gröna zoner i redan tättbebyggda områden.
 4. Vi ser möjligheter till bebyggelse på Björnekullarna och i Lexbydal. Jeriko är ett alternativ men bör ske i samarbete med Lerum och det förutsätter enighet om fördelningen av infrastrukturkostnader.
 5. Skola och Ecopark enligt ovan. Garanterad plats på äldreboende för alla som fyllt 85 år, inkl möjlighet till provboende och flytthjälp. Fortsatt god ekonomisk hushållning och stabila finanser i Partille kommun.

Sverigedemokraternas svar:

 1. Det pågår arbete med att komma tillrätta med bemanning inom hemtjänsten. Behövs stöd i schemafrågor mm. Vi stödjer denna insats. I övrigt vill vi se resultatet tydligt uppdelat i de olika verksamhetsområdena, annars kan inte underskottet härledas.
 2. Partille måste införa förberedelseklasser. Idag går de nyanlända rakt in i klassrummen, trots enorma skillnader i kunskaper. Det är helt galet för alla inblandade. Nya tankar om smågrupper inom ramen av befintlig verksamhet i förskolan verkar väldigt intressanta.
 3. Vi säger nej till hela planen för Partille Eco Park. Det gäller Finngösaravinen men vi säger även nej till byggnationerna i planen, som inkräktar på befintlig bebyggelse.
 4. Vi säger nej till höghusen på Berget vid Slättenvägen. Vi ser även märkliga planer att bygga om Furulund med högtrafikerade Landvettervägen som stadsgata. Vi har istället pekat på möjligheten att bygga på Björnekullarna.
 5. Vi vill ha en dialog om hur vi ska bygga framtidens Partille med hänsyn till invånare, naturvärden, kulturella och estetiska värden. Vi vill synliggöra kostnader och konsekvenser av invandringen.

Socialdemokraternas svar:

 1. Nämnden behöver extra tillskott av pengar, verksamheten har i flera år varit underfinansierad och mer personal behövs i verksamheten. Det behövs en satsning på tekniklösningar som underlättar arbetet
 2. Mindre barngrupper i förskolan och mer personal i skola och fritidshem. Kompetensutveckling för alla lärare. Aktivt arbete mot psykisk ohälsa. Bra arbetsmiljö för både elever och personal. Alla barn skall få utvecklas i sin egen takt.
 3. Vi vill att de hus som skall byggas skall vara i harmoni med befintliga bostäder. Vi vill göra området mer tillgängligt, en väg med låg hastighetsbegränsning byggs i kanten av ravinen.
 4. Vi vill se en förtätning i centrala Partille med en tät bebyggelse. I övriga delar blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Bevara små grönområden för lek och rekreation. Ett sammanhållet cykelvägnät.
 5. Minska barngrupperna. ­Säkerställa kvaliteten i äldre- och funktionshinderomsorgen.
  Satsning på miljö och klimat.
  Att kommunen skall vara förebild som arbetsgivare.
  En ansvarsfull ekonomi.

Vänsterpartiets svar:

 1. Vi behöver anpassa budgeten efter den faktiska verksamheten och vill därför förstärka nämndens budget med 15 miljoner. Vi tvekar inte heller att höja skatten något om det skulle behövas.
 2. Satsa mer resurser på de skolor som har sämst resultat. Sänka arbetstiden för personal inom förskolan för att hejda sjukskrivningarna samt stärka rekryteringen av ny personal och minska barngrupperna.
 3. Vi är starkt emot exploateringen av Finngösaravinen. En väg genom den gör inte området till en ”Eco Park”.
 4. Nybyggnation ska ske i alla kommundelar men med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse, infrastruktur och naturintressen. Vi behöver också bygga billiga hyresrätter till unga.
 5. Sänkt arbetstid i förskolan. Alla skolor ska vara lika bra. Öppet alla storhelger på fritidsgårdarna. Bättre kvalité och riktig valfrihet inom hemtjänsten. Låt de ensamkommande stanna i Partille. Nej till Partille Eco Park.

Miljöpartiets svar:

 1. Ett första steg är att se till att budgetramen för vård- och omsorgsnämnden höjs för att förhindra nedskärningar och minskad kvalitet på verksamheten. Vi anser att nämndens budget är underfinansierad.
 2. Lyssna på lärarprofessionen och forskningen, ge skolan arbetsro och framför allt tilldela skolan de resurser som behövs för att den ska utvecklas och bli så bra som möjligt.
 3. Miljöpartiet är helt emot en exploatering av Finngösaravinen. Naturen i Finngösa behöver skyddas.
 4. För oss är det inte ett självändamål med ökad folkmängd. I den mån kompletteringar görs till bostadsbeståndet ska dessa skapa ekologiska och sociala mervärden och inte tränga undan naturen.
 5. Våra fokusfrågor är: Klimat och miljö, Barn och unga, Utbildning och Demokrati. I vårt lokalpolitiska program som antagits av våra medlemmar beskriver vi mer om vad vi vill göra.