Bild: IKANO

Förstår reaktionerna

Partille

Politiker i kommunstyrelsen förstår reaktionerna från närboende och vill poängtera att beslutet de tagit endast innebär att man ska ta fram en detaljplan för området.

– Politiskt har vi inte tagit ställning till något konkret förslag utan det vi har godkänt är ett planbesked, vilket betyder att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson (M).

Han förstår att kringboende reagerat på skisserna i bilagan till Ikanos ansökan men poängterar att höjder och volymer är något som kommer att utredas under detaljplaneskedet.

– Det är inte alls säkert att det kommer bli på det sättet. Planbeskedet innebär endast att man ska utreda förutsättningarna för bebyggelse i området.

Miljöpartiet har via mejl svarat aktionsgruppen att ”frånvaron av reservation i KS ska betraktas som ett olycksfall i arbetet” men Leonel Bylund som representerar Miljöpartiet i kommunstyrelsen säger till Partille Tidning att han inte reserverade sig eftersom man vill se en detaljplan för området innan man kan ta ställning.

– Vår princip är att vi inte vill bebygga skog men i själva planbeskedet lyfter man fram en del problemområden. Det finns bland annat ett fornminne som man behöver titta på, säger han och fortsätter:

– Det vi sagt ja till är att ta fram en detaljplan. Sedan får den visa att de kan ta ansvar för att bygga på ett sätt som inte har för stor negativ inverkan på området. Och det är jag väl skeptisk till att man kommer att kunna. Att i det här skedet säga nej till att ta fram en detaljplan ser jag ingen mening med.

Att stoppa planerna i det här skedet, som aktionsgruppen vill, är inget alternativ men politikerna uppmuntrar boende i området att fortsätta framföra sina synpunkter.

– Jag tycker att det är bra att folk engagerar sig och kommer med synpunkter. Det ligger till grund för vår bedömning senare, säger Stefan Svensson.