ARKIVBILD
Åtgärdskrav mot skola. Personal vid en grundskola i Partille kommun ska vid ett tillfälle ha lyft upp, burit och tappat en elev. Enligt anmälan till Skolinspektionen ska personal även ha slagit och sparkat. Skolinspektionen kräver nu att Partille kommun vidtar åtgärder.

Elev blev buren av personal – åtgärdskrav mot skola

Partille

Skolinspektionen anser att Partille kommun har brutit mot bestämmelsen i skol­lagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling. Skolinspektionen kräver nu att Partille kommun vidtar åtgärder.

Skolinspektionen tog i augusti 2017 emot en anmälan från vårdnadshavarna till en elev vid en grundskola i Partille kommun. Enligt anmälan får eleven inte sitt stödbehov tillgodosett på skolan och har dessutom vid flera tillfällen blivit utsatt för kränkande behandling av personal.

I anmälan uppges bland annat att personal vid flera tillfällen under hösten 2016 ska ha låst in eleven eller hållit emot dörren till ett rum så att eleven inte kunnat ta sig ut. Personal ska vid ett tillfälle ha lyft upp, burit och tappat eleven. Anmälaren uppger att eleven vid tillfället burits till rektorsexpeditionen och där efter inte släppts ut.

Enligt anmälan ska personal även ha slagit och sparkat eleven samt puttat en bänk mot eleven, samtliga händelser ska ha skett under 2016-2017.

”Elevupplopp”

I sitt svar till Skolinspektionen har Partille kommun uppgett att kännedom om elevens behov av stöd framkom vid överlämningen mellan förskola och förskoleklass 2013. Eleven har sedan getts stöd i form av extra anpassningar. Stödbehovet har enligt kommunens svar utretts vid flera tillfällen. 2016 framkom att eleven fortsatt inte var i behov av särskilt stöd men efter en kartläggning i april 2017 framkom emellertid att de extra anpassningarna behövde revideras och eleven hade ett behov av vuxenstöd i form av resursperson.

Vad gäller anmälningen av kränkande behandling från personal har kommunen svarat att man utrett uppgifterna om att eleven låsts in i samband med anmälan och att det inte finns någon dokumentation som visar på situationer där ”hållit emot” eller ”inlåst” omnämns.

Rektorns beskrivning av händelseförloppet där eleven ska ha blivit buren och tappad stämmer inte med elevens beskrivning av det som hänt. Enligt rektorn var det en turbulent rastsituation där en grupp av elever gick samman mot några i personalen. Rastsituationen behövde tas omhand och närvarande personal har uppgett att det var utifrån elevens bästa som denne lyftes från skolgården till expeditionsbyggnaden. Rektorn uppger att hen samtalade med personal samma dag om alternativa sätt till hur man kan få med sig en elev i affekt. Enligt personal uppfattades situationen som ett elevupplopp.

Rektorn ska enligt kommunens svar till Skolinspektionen ha mött upp personalen som kom med eleven till expeditionen. Eleven var då i affekt. Rektor tillkallade personal från elevhälsan. För elevens bästa inväntades vårdnadshavare innan eleven kunde lämna byggnaden.

I kommunens kommentar till uppgifterna i anmälan om att eleven blivit slagen av personal står följande ”Vid utredning, efter anmälan, framkommer två situationer där personal i självförsvar tagit tag i eleven för att undgå elevens sparkar.” Vidare går det att läsa att ”Huvudmannens bild av beskrivningen att personal sparkat och slagit eleven är att det inte varit sparkar och slag från personal mot eleven, utan det omvända.”

Ej nödvändigt

Efter utredning bedömer Skolinspektionen att elevens stödbehov utretts i tillräcklig omfattning och att vidtagna åtgärder följts upp och utvärderats kontinuerligt. Skolinspektionen bedömer samtidigt att det finns brister i skolans arbete med åtgärdsprogram, där det senaste åtgärdsprogrammet saknar konkreta och utvärderingsbara åtgärder.

Vad gäller kränkningar mot eleven har Skolinspektionens utredning kunnat klargöra tre situationer där personal agerat fysiskt gentemot eleven. I Skolinspektionens beslut står följande om deras bedömning efter utredningen av händelsen där eleven burits från skolgården ”det får anses klarlagt att i vart fall två ur personalen handgripligen har fört iväg eleven från skolgården genom tag om elevens armar och ben samt att eleven har gjort motstånd.”

Skolinspektionen anser att det varit utlämnande för eleven att bli buren av personal på det sättet inför sina klasskamrater och med hänsyn till elevens stödbehov och den kunskap som skolan haft om eleven, bedömer Skolinspektionen att det fysiska ingripandet av två vuxna har varit mer långtgående än vad som varit nödvändigt i situationen.

Skolinspektionen förelägger Partille kommun att senast den 12 september 2018 vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses samt så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.