Alliansen satsar extra

Partille

Alliansens gemensamma budget för 2019 innebär en utökning av kommunbidraget med 83 miljoner kronor från 2018 till 2019, en uppräkning med 4,1 procent. Det totala kommunbidraget hamnar då på drygt 2,1 miljarder kronor 2019. Det är mycket pengar och en stor uppräkning!

Alliansen (M, L, KD, C) vill göra en särskild satsning på det hälsofrämjande arbetet i kommunen. Det innebär utökad budget till vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för ett förstärkt hälsofrämjande arbete för nämndernas respektive målgrupper:
2 mnkr per år tilldelas vård- och omsorgsnämnden, bl.a. för arbetet med minskad ensamhet bland äldre. Nämnden har förstärkt insatserna kring aktiviteter de senaste åren och detta arbete bör säkerställas och intensifieras. Mat och måltidsupplevelsen är en viktig faktor för bättre hälsa och där social samvaro med möjlighet att äta tillsammans kan vara mycket viktigt för den enskilde.
2 mnkr per år tilldelas utbildningsnämnden med syftet att öka insatserna kring rörelse och fysisk aktivitet. Förutom att träning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan är det idag också känt att studieresultaten påverkas positivt. Vi vill bl.a. fortsätta och utveckla konceptet ”Puls för lärande”.

Satsningen innebär också en förstärkning av det hälso­främjande arbetet bland kommunens anställda. En rad olika aktiviteter pågår inom olika områden för att ge möjlighet till vår personal att stärka sin hälsa. Sedan länge har Partille kommun som arbetsgivare verkat för lika förutsättningar för alla medarbetare när det gäller möjligheter till friskvård och förmåner. Utöver ett bidrag per person för trivselaktivitet i arbetsgruppen finns idag ett individuellt friskvårdsbidrag om 500 kronor. Vår budgetsatsning innebär en fördubbling av detta individuella friskvårdsbidrag till 1 000 kronor per person och år.

När budgeten behandlades i kommunstyrelsen den 30 maj var Allianspartierna ensamma om att presentera ett budgetförslag. De övriga partierna hade inga egna förslag utan meddelade att de inte deltog i beslutet.
Vi i alliansen fortsätter ta ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi och verksamhet för invånarnas bästa, och hoppas få fortsatt förtroende att göra detta även efter höstens val!

Alliansen (M, L, KD, C) i Partille