Bild: partille kommun
Utvecklas. Centrumlyft och 400 nya bostäder i Furulund utreds. Kommunen har tagit fram ett planprogram som ställs ut för samråd från och med den 18 juni till och med den 10 september.

400 nya bostäder i Furulund

Partille

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram som ger vägledning inför kommande detaljplanering av Furulunds centrum i syfte att ge det en mer stadsmässig karaktär med nya bostäder och utökad närservice.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Furulunds centrum. I förslaget till planprogrammet utreds förutsättningarna för förnyelse och komplettering av bebyggelsen i det aktuella området. Övergripande utgångspunkter är att möjliggöra centrumutveckling och byggnation av cirka 400 nya bostäder.

– Ett planprogram är en frivillig planeringsform och det är viktigt att poängtera att det här är ett väldigt tidigt skede. Avsikten med planprogrammet är att ge vägledning inför kommande detaljplaneprocess och att tidigt fånga upp viktiga frågor, säger planarkitekt David Eriksson.

Övergripande mål

Planprogrammet görs bland annat för att utreda hur befintlig bebyggelse, vägnät, service och grönytor ser ut och ge förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten kan användas. Övergripande mål och visioner för områdets utveckling kan också anges.

– Det här är ett första steg mot ett mer attraktivt Furulunds centrum. Vi ser att det är möjligt att få till mer bostäder som kompletteras av offentlig- och kommersiell service, blandstad. Sedan kommer flera utredningar att behöva göras under detaljplaneprocessen och det lyfter vi även i planprogrammet, säger David Eriksson.

Ut på samråd

Förutom att fånga upp viktiga frågor för att kunna utveckla området lyfter planprogrammet även fram kommunens idéer om hur Landvettervägen bättre kan anknytas till Furulunds centrum för att skapa en mer stadsmässig karaktär. Trafikverket och kommunen samverkar för att utveckla vägen. Utgångspunkten är ett samspel mellan stadsutveckling, bebyggelse och trafikens förutsättningar.

Förslaget till planprogram för Furulunds centrum ställs ut för samråd från och med den 18 juni till och med den 10 september 2018 för att få in synpunkter på förslaget.