Partille backar in i framtiden

Partille

Vid förra kommunfullmäktige antogs planprogrammet för Partille Eco Park. Vi i MP reserverade oss mot detta beslut. Det togs efter en lång debatt där vi gjorde vårt bästa för att argumentera för vår syn på förslaget, vilket i korthet är att det har för stora brister. Främst då det innefattar en väg i Finngösaravinen. Vi anser att det är mycket viktigt att bevara de grönområden vi har insprängda i kommunen. Vägen är inte bara ett allvarligt intrång i ett grönområde med höga naturvärden utan vi menar dessutom att den är onödig.

Partille Eco Park är ett typiskt exempel på den omoderna syn Alliansen och S har på stadsplanering, vilken i mångt och mycket utgår från devisen att ”göra som vi alltid gjort”. Det man missar är att vi står inför en omdanande samhällsförändring när det gäller hur vi transporterar oss. Denna förändring håller på att ske, inte bara för att den är nödvändig, utan också för att den är en följd av en snabb teknisk utveckling med till exempel självkörande, uppkopplade bilar. Såväl VTI som Trafikverket pekar i rapporter på att denna utveckling kommer att leda till att antalet fordonskilometer totalt kommer att minska.

I fallet med vägen genom Finngösaravinen så motiveras denna främst med den extra biltrafik som skapas av byggandet av ytterligare bostäder längs Ugglumsleden. Beräkningarna utgår från resvaneundersökning från 2014, och analysen saknar helt resonemang kring vad vi kan förvänta oss kring framtidens resmönster. Detta tycker vi är allvarligt, med tanke på hur stor investering en väg är, för att inte nämna den oåterkalleliga åverkan den skulle ha på grönområdet.

Mikael Lindquist
Miljöpartiet Partille