Alliansen tar ansvar för välfärden i Partille

Partille

Svar till ”Alliansen låter välfärden svälta i Partille”, PT 19/4.

Med anledning av Vänsterpartiets Linus Johanssons vilseledande insändare om kommunens bokslut och budget vill vi framhålla vissa fakta om kommunens ekonomi och hur det verkligen förhåller sig.

Bokslutet för 2017 som nu är klart baserar sig på en budget som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2016, alltså drygt ett och ett halvt år före budgetårets utgång. Nämndernas avvikelse från budget på totalt -22 miljoner kronor motsvarar cirka en procent av kommunens totala budget på cirka två miljarder. Kommunens totala resultat (balanskravsresultatet) är dock positivt, ett överskott på 35 miljoner. Om detta resultat varit negativt hade vi varit tvungna att hämta hem underskottet de kommande åren enligt kommunallagen, vilket skulle inneburit besparingar i verksamheten. Detta har aldrig inträffat under Alliansens ledning tack vare att vi tar långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi och verksamhet och redovisar positivt resultat varje år.

Avslutningsvis vill vi framhålla att budgeten för 2017 utökades med totalt 94,4 miljoner kronor jämfört med 2016 (5 %), varav kommunbidragets förändring mellan de åren var en ökning med 56,5 mkr (3 %). Det är alltså inte lite pengar.

Det är endast genom en seriös politik och långsiktigt ansvarstagande som välfärden kan garanteras. Det har Alliansen i Partille visat under alla år och hoppas kunna göra det även efter höstens val, för invånarnas bästa!

Alliansen (M, L, KD, C) i Partille