Bild: TRAFIKVERKET
PLANEN. Här är de elva punkter som är en del av det nya vägförslaget.

Nytt förslag om Landvettervägen

Partille

Nu har ett nytt förslag för väg 535 arbetats fram av regionen, kommunen och Trafikverket. Sträckan mellan Bårhultsmotet i Härryda och hela vägen ner till Partillemotet är med i det nya förslaget.

Västra Götalandsregionen, Partille kommun och Trafikverket har nu gjort gemensam sak i frågan kring vägsträckan Landvettervägen-Partillevägen som går från Bårhult till Partillemotet. Det nya vägförslaget ger även stöd åt utvecklingsplanerna för centrala Partille.

– Det nya i förslaget är att vi ska ge en bra helhetslösning på den befintliga sträckningen. Innan har det gjorts etappvis utan beslut om fortsättningen från Åstebo till E20, säger Patrik Benrick, utredningsledare, Trafikverket.

Det blir alltså inga nya vägar utan det är den befintliga sträckningen som ska åtgärdas på flera olika sätt. Meningen är att det ska bli ett bättre trafikflöde, en högre trafiksäkerhet samt en ökad tillgänglighet till kollektivtrafik.

– Intentionen är att vägen ska utvecklas med fokus på ett långsiktigt hållbart transportsystem med kollektivtrafik och trafiksäkerhet som högsta prioritet, säger Patrik Benrick.

Bland annat ska rondeller byggas ut, framkomligheten för kollektivtrafik ska underlättas, det ska byggas nya gång- och cykelvägar och även så kallade viltpassager ska byggas. Totalt är det elva punkter med åtgärder, som du kan se på bilden här bredvid.

Det som är nytt för Partilles räkning den här gången är att det blir ett tydligt samarbete med Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

– Nu kan vi ta hänsyn till inriktningen i Partille kommuns översiktsplan, som inte fanns med tidigare. Och därmed inkluderar vi hela vägen ner till Björnkulla, säger Patrik Benrick.

För Partille kommun som fortsätter att växa blir frågor om samhällsplanering allt viktigare, bland annat när det gäller förtätning.

– För kommunens del innebär det att området utmed norra delen av Landvettervägen får en ny betydelse för utvecklingen av Partille centrum, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare i Partille kommun.

Det nya vägförslaget finansieras genom att vara med i den regionala infrastrukturplanen 2018-2029, totalt är 200 miljoner avsatta specifikt för detta projektet. 70 av dessa miljoner är avsatta för 2018-2021 och resten 2021-2025.

– Alla ingående parters ambition är att genomföra åtgärder så nära i tiden som det är möjligt, och att vissa åtgärder ska vara färdiga före 2021, säger Patrik Benrick.

Patrik Benrick på Trafik­verket berättar att det även finns en tillagd skrivning till förslaget.

– Den handlar om att kommunal medfinansiering kan bli aktuell för Partille kommun, vilket innebär att det finns utrymme för samspel avseende stadsplanering, säger han.

Första steget i det fortsatta arbetet är att paketera de olika åtgärderna för att få ett tids- och ekonomiskt effektivt genomförande. Planeringsprocessen kommer sedan att löpa parallellt för flera åtgärder samtidigt.

– Flera av åtgärderna har en relativt kort genomförandetid (ett år), men en längre förberedelsetid (två-tre år), säger Patrik Benrick.

Det nya förslaget presenteras på ett informationsmöte i Partille kommunhus måndagen den 26 mars klockan 18.00-20.00.