Kritik efter allvarliga brister vid skola

Partille kommun

Skolinspektionen förelägger Partille kommun att vidta åtgärder efter att allvarliga brister framkommit under en utredning av en elevs rätt till stöd och särskilt stöd.

Föräldrarna till en elev på en skola i Partille kommun skickade i mars 2017 in en anmälan till Skolinspektionen om att eleven inte fick det stöd hen hade behov av och att hen missade undervisning.

Efter utredning gör Skol­inspektionen bedömningen att Partille kommun och rektorn vid den aktuella skolan brutit mot skollagens krav vad gäller elevens rätt till stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd.

Tog lång tid

Skolan kritiseras bland annat för att elevens behov inte utretts skyndsamt och att rektorn inte fattat beslut om anpassad studiegång, trots att rektorn haft kännedom om elevens frånvaro från undervisningen. Ett år efter kännedom om frånvaron har beslut om anpassad studiegång fortfarande inte fattats, något som inspektionen finner allvarligt och anmärkningsvärt.

Skolinspektionen förelägger kommunen att senast den 14 maj vidta åtgärder så att elevers rätt till stöd och särskilt stöd efterföljs.