Interpellation väckte liv i debatten

Partille

Tillfälligt bidrag för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyllt 18 år bo kvar i kommunen blev en fråga för debatt vid årets första kommunfullmäktige.

Vid tisdagens fullmäktige­sammanträde ställde Karin Jaxmark (V) och Leonel Bylund (MP) en interpellation till social- och arbetsnämndens ordförande Anna Strand (C) som satte fart på debatten.

Riksdagen tog i höst­ändringsbudgeten beslut om ett tillfälligt kommunbidrag för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.

Totalt 2,3 miljoner

Partilles andel av det tillfälliga stödet är totalt 2,3 miljoner kronor. Av dessa utbetalades 1 541 133 kronor under 2017 och 770 566 kronor kommer att betalas ut i början av 2018. Utbetalningen för 2017 kom till kommunens kassa sista december och fick inte föras över till nästa år enligt regeringen utan skulle intäktsbokföras på år 2017.

Frågan som Jaxmark och Bylund ställde var hur Partille kommun ska använda dessa pengar för att underlätta för ensamkommande ungdomar att bo kvar i kommunen under asylprocessen.

Nämnden beslutade vid senaste sammanträdet den ­2 ­februari att inrätta ett särskilt föreningsbidrag på 100 000 kronor riktat till insatser för ensamkommande där kommunens ansvar upphört. Resterande kommunbidrag för 2018 ska enligt nämndens beslut användas för att täcka de konstnader som Migrationsverket inte ersätter, något som väckte debatt under fullmäktige.

– 100 000 av 2,3 miljoner används för det som syftet var med det här bidraget, sa Leonel Bylund när han gick upp i talarstolen.

– Vi har ju fått ett svar här att resterande använder vi till att täcka de kostnader som Migrationsverket inte har ersatt. Och det är ju ett politiskt ställningstagande man har gjort men jag undrar varför?

Han menade att man inte kan använda bidraget till de kostnader man valt att täcka då bidraget är till för något annat.

– Jag tycker det är beklämmande att vi inte kan använda pengarna till de dem är avsatta för.

Besviken

Även Karin Jaxmark var besviken över svaret på interpellationen.

– Jag tycker att har man en liten uns av medmänsklighet, som jag tycker att Partille kommun ska ha, så borde vi kunna hjälpa dem och använda det här bidraget som är till för att de ska kunna bo kvar i kommunen under asylprocessen.

Hon lyfte fram de ideella krafter som finns i Partille, Vi står inte ut-rörelsen, som stöttar de ensamkommande som fyllt 18 år och uttryckte sin besvikelse över att kommunen inte kan ställa upp på att hjälpa de som kämpar för ungdomarna.

– Jag blir ledsen och upprörd och jag tycker att det är skamligt.

Stefan Svensson (M) reagerade på Karin Jaxmarks kritik mot nämnden.

– Jag blir faktiskt ganska illa berörd när jag hör framför allt Karin Jaxmark stå och säga att hon skäms och direkt kritisera nämnden för att man inte gör vad man borde göra. Rikta kritiken åt rätt håll istället, mot staten som inte tar sitt ansvar, sa han och avslutade med att berömma nämnden för sitt arbete.

– Jag tycker att det är ni som borde skämmas i så fall och stå och framföra kritik på det här sättet. Social- och arbetsnämnden och dess förvaltning har gjort ett fantastiskt arbete i det här, framför allt när det gäller flyktingmottagande och över huvud taget med sin verksamhet. Det vill jag gärna framföra här i kväll.