• Illustration: Veidekke
    Hossaberget. Så här kommer bostäderna som Veidekke bygger i Hossaberget att se ut. Illustrationen visar flerbostadshusen Öjersjö Glänta och äganderätter Öjersjö Höjd etapp ett.
  • ILLUSTRATION: PEAB
  • Bild: PARTILLE KOMMUN
    Förslaget. Så kan framtidens Partillebohall komma att se ut.
  • Bild: HENRIK KJELLBERG

Partille går mot förstad – här byggs det

Partille kommun

Partille fortsätter sin utveckling mot förstad med en fortsatt god fart på bostadsbyggandet även under 2018. Under året planeras första etappen av Partille Port stå klar, samtidigt händer det mycket i Öjersjö och på samhällsbyggnadskontoret tittar man på utvecklingsmöjligheterna av södra centrum.

I de centrala delarna av Partille har byggena avlöst varandra de senaste åren och utvecklingen av centrum fortsätter under 2018. På Kyrktorget pågår just nu pålning för Riksbyggens nya bostadshus Brf Kronhöjden som har marknadsförts som Partilles nya landmärke. 74 bostäder fördelade på tolv våningar. Första inflyttning beräknas till vintern 2019.

En bit bort håller Partille Port på att växa fram. Området förlänger Partille centrum österut med sex helt nya kvarter – fyra bostadskvarter och två handelskvarter.

– Där håller man på med det första bostadskvarteret just nu. 2021 ska man vara klar enligt beräkningarna och första inflyttningarna planeras till vintern 2018-2019, säger Maria Gunnarsson, planeringschef på samhällsbyggnadskontoret.

Det händer även grejer vid gamla Partillebohallen. Rivningsarbetet tog längre tid än beräknat då man var tvungen att tänka om kring konstruktionen men nu är byggandet igång.

– Det börjar synas att det är ett hus på gång och även om vi blev sena i början räknar vi fortfarande med att det står klart hösten 2019, säger Åke Svensson, projektledare på Partillebo AB.

Huset kommer att inrymma 52 hyreslägenheter, en idrottshall med plats för 500 personer på läktaren och en boulehall.

Partillebo planerar även för ytterligare bostäder bakom Partillebohallen, ner mot Säveån.

– Där håller man på att jobba med detaljplanen och vår förhoppning är att den ska ut på samråd nu i början av året, säger Åke Svensson.

Många frågor i Gökegård

I Öjersjö byggs det i ett rasande tempo i området Hossaberget. Det handlar om totalt 240 bostäder som utvecklas av tre byggföretag, Partillebo, Studor och Veidekke. Området byggs i två etapper. Den första börjar bli klar och inflyttning kommer att ske under 2019.

I Öjersjö planerar man även för bostäder och handel vid Gökegård men där är detaljplanen inte antagen ännu.

– Det är ett stort område där hänsyn behöver tas till många frågor och därför tar planprocessen tid, säger Sofia Werdell Ribba, planeringschef på samhällsbyggnadskontoret.

Förslaget har varit ute på samråd och granskningen avslutades i augusti 2017. Nu görs de sista justeringarna och detaljplanen planeras bli färdig innan sommaren.

För att möta behovet av förskole- och skolplatser i takt med att Öjersjö växer finns det även planer på ny skolverksamhet i området Hägnekreken. Detaljplanen är antagen men någon byggstart är inte planerad i nuläget.

I Jonsered har planarbetet för Jonsereds fabriker varit vilande sedan 2016 på grund av de synpunkter som kom fram under samrådet. Men arbetet kan komma igång igen under året.

– Politiken har inte tagit något beslut ännu men arbetet bedöms komma igång igen under 2018, säger Maria Gunnarsson.

På samhällsbyggnadskontoret arbetar man just nu med planförslaget på bostäder i Paradiset som ska ut på granskning under 2018.

– Men jag har svårt att tro att detaljplanen hinner antas i år, säger Maria Gunnarsson.

Ecopark väcker känslor

I Jonsered planerar kommunen även för ett hotell i Bokedalen men i höstas upphävde mark- och miljödomstolen kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Domstolens beslut innebär att kommunen måste börja om med planarbetet om man vill gå vidare med planerna på ett hotell. Om så sker återstår att se.

Ett annat förslag som överklagats till mark- och miljödomstolen är detaljplanen för Hallegårdsvägen i Sävedalen, där man planerar för tre nya flerbostadshus med totalt 40 lägenheter.

Fjolårets mest omdebatterade fråga var utan tvekan utvecklingen av centrala Sävedalen. Kommunen tog emot hela 225 yttranden under samrådet av Partille Ecoparks planprogram.

– Nu sammanställer och besvarar man de synpunkter som kommit in och ser om man måste justera förslaget. Sedan går det ut på en ny omgång under våren, säger Sofia Werdell Ribba.

Vidare utveckling av centrum

Vid fjolårets sista sammanträde den 12 december beslutade fullmäktige att anta kommunens nya översiktsplan. Med den tar Partille steget till förstad.

– Eftersom vi inte har stora outnyttjade områden är en av utmaningarna att göra befintliga områden ännu bättre. Vi utgår från vad vi har och kompletterar och förstärker där det behövs. Vi är väldigt stolta över och nöjda med översiktsplanen som vi tagit fram, säger Maria Gunnarsson.

Nu planerar man för vidare utveckling av Furulunds centrum och Björnekulla, som blir en naturlig fortsättning av utveckling av centrum.

– Furulunds centrum behöver förstärkas och kompletteras och där arbetar man just nu med ett program som är förstadiet i en detaljplan, säger Maria Gunnarsson.

Under hösten kommer även ett förslag på en fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum (Björnekulla) att presenteras.

– Här tittar man på möjligheter till utveckling av blandstad, säger Sofia Werdell Ribba.