Arkivbild: Björn Dinau

Fel av Partille kommun att omhänderta bebis

Kommunen

En knappt sju månader gammal pojke fick livshotande skador och omhändertogs av Partille kommun. Nu, ett och ett halvt år senare, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att omhändertagandet var felaktigt.

Sommaren 2016 fördes den knappt sju månader gamla pojken till sjukhus med livshotande hjärnskador. Sjukhuset gjorde en orosanmälan till socialtjänsten i Partille kommun och uppgav att man bedömde att skadorna hade orsakats av yttre våld mot huvudet.

Socialtjänsten beslutade att omedelbart omhänderta pojken med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Omhändertagandet fastställdes av förvaltningsrätten. Kommunen ansökte senare om att barnet skulle beredas vård enligt LVU, och även där gick förvaltningsrätten på kommunens linje.

Föräldrarna överklagade till kammarrätten som dock avslog överklagandet. Kammarrätten ansåg att det var sannolikt att barnets skador hade orsakats av grovt våld när barnet varit i sina föräldrars vård. Det förelåg därmed, enligt kammarrätten, sådana brister i omsorgen att barnet löpte en påtaglig risk att skadas om det vårdades av föräldrarna.

Föräldrarna överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har avgjort målet. Domstolen anser inte att bevisningen i målet når upp till den nivå som krävs för att det ska vara sannolikt att det förekommit fysiskt misshandel. Bland annat finns det enligt domstolen bara ett svagt vetenskapligt stöd för antagandet att pojkens symtom innebar att han utsatts för skakvåld. Den medicinska utredningen ger enligt rätten heller inte tillräckligt stöd för slutsatsen att pojken utsatts för yttre våld mot huvudet.

Domstolen anser det heller inte bevisat att skadorna orsakats av bristande omsorg från föräldrarna. Sammantaget anser Högsta förvaltningsdomstolen att det inte funnits grund för att besluta om vård enligt LVU.

Då kommunen redan tidigare beslutat att vården av pojken skulle upphöra, avskrivs nu målet av domstolen.