”Beklagligt att det uppstått brister”

Partille

På vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för funktionshinder känner man till kritiken från anhöriga och beklagar de brister som uppstått under förändringsarbetet. Samtidigt tror man mycket på de förändringar man gjort.

– Det är beklagligt att det uppstått brister, och det har det gjort. Men när de anställda får jobba på i det nya metodarbetet så kommer det att bli mycket bättre, säger Veronica Strömsten, chef för avdelning funktionshinder.

Bakgrunden till förändringsarbetet är de stora underskott som avdelningen dragits med de senaste åren.

– Vi hade haft ett underskott på över 15 miljoner kronor två år i rad och vi har ett uppdrag att nå en budget i balans, förklarar Veronica Strömsten.

Man tog ett helhetsgrepp för att titta på vad som låg bakom det stora underskottet. Man kom snabbt fram till att det inte handlar om en för liten budget, utan att resurserna behöver användas mer effektivt.

”Dyrare än andra”

– Vi var mycket dyrare än andra kommuner i förhållande till kostnad för utförd insats. Vi kunde se en skillnad i en-till-en stödet som många andra kommuner inte använde sig av, säger Veronica Strömsten.

Att byta till ett situations- och aktivitetsanpassat arbetssätt var en del i förändringsarbetet mot att nå en budget i balans. En annan del var att fördela resurserna mer rättvist mellan de olika verksamheterna då man såg att en del verksamheter fick mer resurser än andra utan att det fanns någon tydlig analys som grund till det. Idag använder man en intern resursfördelningsmodell för att på ett mer jämlikt och rättvist sätt fördela befintliga resurser.

– Detta har självklart medfört att vissa verksamheter har fått minskade resurser medan andra har fått mer. I de verksamheter som fått mindre resurser kan man så klart uppleva en försämring men jag tror att om de nya rutinerna får sätta sig så kommer man överlag att vara nöjd, säger Veronica Strömsten.

Att man bytt arbetssätt innebär inte att en-till-en stödet är borttaget.

– Vi utgår alltid från individen och de behov som finns. Men social gemenskap har blivit ett nytt ledord. Vi jobbar mycket mer utåtriktat med aktiviteter i grupp inom verksamheten för korttidsvistelse. Men är det barn som inte klarar av att göra saker i grupp så gör vi inte det, säger Veronica Strömsten.

Enligt Veronica arbetar man mycket med att stärka barnen i sin självständighet genom bland annat sociala aktiviteter och liknande situationer.

– Ibland skiljer det sig i vad vi har för uppfattning av vad barnen klarar av och vad föräldrarna tror att de klarar.

Sett på hela avdelningen tycker Veronica Strömsten att förändringsarbetet har fungerat bra.

– Sen har det gått smidigare i vissa verksamheter än andra.

Gryningsvägens korttidshem är en av verksamheterna där förändringen medfört en del brister och där det tagit lite längre tid.

– Vi har bland annat brustit i våra rutiner i hur vi överför information och det är något som vi jobbar på, säger Veronica Strömsten.

Korttidshemmet har också haft en hög personalomsättning.

– Ett så här stort förändringsarbete kan bidra till en ökad personalomsättning, en del kan inte stå bakom de förändringar som görs. Det är olyckligt när det blir en väldigt stor omsättning på personal, då tar förändringsarbetet längre tid. Men det håller på att stabilisera sig.

Veronica Strömsten är stolt över personal och chefer som driver förändringsarbetet framåt och tycker att man är på rätt väg.

– Det har varit tufft och slitsamt men det finns ett stort engagemang och det handlar om en helhetssyn. Förändring tar tid och en del är inte nöjda och vill att det ska vara som innan. Vi har haft enorma personalresurser tidigare men det håller inte. Nu är vi nere på de nivåer vi ska ligga på ekonomiskt och då kan vi börja fokusera helt på andra frågor – och det känns bra.