Svar till ”Sänkta kostnader innebär drastiska försämringar”

Debatt

Jag beklagar att vi har brustit i kvalitet i omsorgen av din dotter. Jag har förhört mig om ditt ärende och förstår att du har en god dialog med vår enhetschef på boendet och att hon tagit tag i de brister du påtalar. Jag vill också vara tydlig med att när någon skadas i våra verksamheter så utreder vi alltid orsaken till det.
Avdelning funktionshinder genomför ett stort förändringsarbete som innebär att vi går från ett personbundet arbetssätt (en-till-en stöd) till ett situations-och aktivitetsanpassat arbetssätt. I stället för att få stöd av en och samma medarbetare under en dag får brukaren nu stöd från flera medarbetare. Själva stödet i en given situation eller aktivitet ska dock utföras på likartat sätt av alla, utifrån brukarens individuella behov och i enlighet med det som man har kommit överens om i genomförandeplanen. Bakgrunden till det förändrade arbetssättet är att vi behövde hitta ett arbetssätt där vi kan ge rätt stöd till varje individ och samtidigt fördela befintliga resurser rättvist. Tidigare arbetssätt innebar en högre bemanning på vissa boenden jämfört med andra utan att det fanns underlag för resursfördelningen.
Vi arbetar nu skyndsamt för att få det nya arbetssättet och de nya rutinerna implementerade. Till exempel genom att ge personalen handledning, utbildning och metodstöd och genom att löpande se över rutiner och handlingsplaner. Under implementeringsfasen, som fortfarande pågår, har det tyvärr uppstått en del brister på grund av att våra nya rutiner inte satt sig i verksamheten. De brister som uppkommit har hanterats skyndsamt utifrån brukarnas behov och gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Det är av största vikt för oss att leva upp till kraven i LSS och att personer som vistas eller bor i våra verksamheter lever under goda levnadsförhållande. Vi beklagar att vi inte har mött dina förväntningar på alla plan och är tacksamma för att ha blivit uppmärksammade på detta.

Erika Hägg, förvaltningschef