Kräver stödutredning om elev

KommunenSkolinspektionen är kritisk till att en skola i Partille inte har utrett om en högstadieelev som fått underkänt i ett ämne behöver särskilt stöd. 

Kommunen har bedömt att det räcker med anpassningar i undervisningen men Skolinspektionen bedömer att det finns anledning att utreda elevens behov av särskilt stöd, då detta inte gjorts tidigare, och därefter fatta beslut om huruvida åtgärdsprogram ska upprättas.

Partille kommun har fram till den 15 mars på sig att vidta åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser tillgodoses.

gillaptpafacebook