Arkivbild: Henrik Kjellberg

Enkät: Partiernas hjärtefrågor inför valet

Partille

Ett knappt år till valet. Partille ­Tidning har tagit pulsen på de ­åtta ­politiska ­partierna som sitter i kommunfullmäktige.

1. Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor i valrörelsen?

2. Varför just dessa tre frågor?

3. Vilka är de största utmaningarna för Partille kommun kommande år?

4. Varför ska man rösta på ditt parti?

5. Vilka kan ni tänka er att samarbeta med i KF?

Anna Strand, Centerpartiet:

1. Vi ser att Partille redan är en av landets mest tättbebyggda kommuner och samtidigt en av landets till ytan minsta kommuner. Därför vill vi se en mer varsam exploatering där man värnar gröna lungor och friluftsområden mellan bebyggelsen.

Ingen byggnation av bilväg genom Finngösaravinen (som är ett unikt friluftsområde) och ingen så kallad Ecopark i Finngösaravinen.

Förenkla kontakterna och öka tillgängligheten till kommunen och dess tjänstemän. Utöka kvällsöppet utifrån medborgarnas behov och bygg ut digitaliserade tjänster såsom bygglov, kontakter med förskola och skola med mera. Minska regelkrånglet för kommunens företagare och gör det billigare och enklare att anställa.

2. För att Partille ska fortsätta vara en välmående kommun, där hänsyn tas till naturen och till kommande generationer. Kommunen ska ha en ekonomi i balans med så lågt skattetryck som möjligt.

3. Partille delar utmaningarna med många andra kommuner vilket innebär att vi måste minska utanförskapet bland socialt utsatta grupper, utlandsfödda, nyanlända med flera. Det är inte rimligt att det tar flera år att komma i sysselsättning och jobb och få chans att bidra till samhället. Vi måste bli bättre på att erbjuda lärlingsjobb och ingångsjobb så att tröskeln in på arbetsmarknaden minskar.

4. För att det behövs en grön röst i Alliansen. Centerpartiet är garanten till att det bedrivs en hållbar och miljövänlig politik för framtida generationer.

5. Vår huvudinriktning är ett fortsatt Allianssamarbete (att bilda en majoritet med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna).

Stefan Svensson, Moderaterna:

1. Skolan. Arbete och integration. Trygghet och säkerhet.

2. Skola och utbildning är grunden och ofta avgörande för hur man kommer att klara sig i samhället och möta framtiden. Att ha ett arbete är avgörande för en lyckad integration och att bli självförsörjande så man inte blir beroende av bidrag. Rättssamhället måste stärkas. Alla människor, gammal som ung, ska kunna känna trygghet i sitt hem eller när man vistas på gator och torg, oavsett tid på dygnet.

3. Den demografiska utvecklingen i Sverige; allt färre i arbetsför ålder samtidigt som vi är en åldrande och växande befolkning. Att Partille fortsätter vara en attraktiv kommun som kan locka till sig de bästa medarbetarna för invånarnas bästa. Att klara efterfrågan på bostäder.

4. För en trygg och ansvarsfull utveckling av Partille. Moderaterna tar långsiktigt ansvar. Vi tror på människans egen kraft med frihet under ansvar och att kunna styra och bestämma över sitt eget liv genom valfrihet. De senaste 19 åren med moderatlett styre i Partille har visat att vi klarar både ekonomi och verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

5. Vi vill fortsätta Allianssamarbetet, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som fungerat framgångsrikt hittills.

Marianne Ahlborg, Liberalerna:

1. Liberalerna vill skapa ett socialt hållbart Partille, där framtidstro, trygghet och folkhälsa står i centrum.

2. Alla barn ska kunna drömma om sin framtid- och få verktygen för att ta sig dit. Äldre ska känna sig trygga med att kunna välja hur deras sista år ska se ut. Ett stort utbud av kultur och fritid för alla åldrar ökar livskvalité och hälsa. Bostadsområden ska innehålla ett varierat utbud av olika boendeformer.

3. Partille växer och med det kommer nya utmaningar. Social hållbarhet, trygghet och personalförsörjning är några stora framtidsfrågor.

4. Alla människor ska ha möjlighet att ta sig dit de vill, oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de bär på. Det är det vi liberaler menar med att frihet måste försvaras.

5. Vi vill fortsätta samarbeta med Alliansen.

Katarina Lindström, Vänsterpartiet:

1. Mer resurser till välfärden (skola/förskola, vård-omsorg), inklusive ett försök med 6-timmars arbetsdag. Bygg ut allmännyttan med hyreslägenheter till rimliga hyror Stoppa exploateringen av skyddsvärd natur som Finngösaravinen och Bokedalen.

2. Alliansen har underfinansierat skola, förskola samt vård- och omsorg alldeles för länge, vilket gör att Vård- och omsorgsförvaltningen går med underskott år efter år och i skolan/förskolan ser vi sjunkande resultat. Minskande lärartäthet, indragna speciallärare och eftersatt underhåll påverkar självklart verksamheten och då också elevernas lärande och välmående.

Unga, låginkomsttagare och fattiga pensionärer måste kunna bo någonstans. I Partille byggs främst bostadsrätter och dyra hyresrätter. Detta måste ändras.

När det gäller Finngösaravinen ska folkomröstningsresultatet ska gälla, den känslig miljön måste bevaras och det går inte att kombinera med en väg mitt i naturen. Vi kan heller inte bygga ännu fler bostäder i samma område som redan har problem med infrastrukturen. Vi behöver absolut bygga bostäder, men inte just här, där förutsättningarna inte finns.

Byggandet av ett hotell i stallet i Bokedalen i Jonsered är inte förenligt med att området är av riksintresse både som kulturmiljö och naturmiljö. Nu finns det dessutom ett annat hotell i Jonsered.

3. Skola, förskola och hur vi ska lösa bostadsbristen

4. Vi står för välfärd och jämlika livsvillkor för alla.

5. Alla partier med en medmänsklig inställning.

Bert Nygren, Kristdemokraterna:

1. Demokratifrågan, de äldres omsorg och ekonomi, skolfrågan och familjen.

2. En stor fråga som har seglat upp i Partille är hur vi handskas med frågan om demokrati. Detta gäller i första hand de två största partierna i Partille. För oss kristdemokrater är de demokratiska reglerna en mycket viktig sak. De beslut som nu kommer att fattas i Partille kommun kommer i det närmaste att påverka de demokratiska spelreglerna så avgörande i framtiden att Demokratin i Partille är i mycket stor fara. Den viktiga frågan om våra äldre arbetar vi nu naturligtvis för nu och i valet. Omsorgen om våra äldre som har arbetat ett helt liv tar vi på ett mycket stort allvar. Vi vill att de skall få en bättre vård med till exempel återinförd kömiljard i vården. Vi vill helt slopa pensionärsskatten så att pensionärer får en rimlig möjlighet att kunna leva på sin pension. Vi vill att de äldre som vill fortsätta att arbeta skall ges möjlighet till detta genom att ta bort särskilda löneskatten.

Kristdemokrater ser är en mycket viktig del i vårt samhälle. Vi anser att en helt flexibel föräldraförsäkring så att man kan fritt överlåta föräldrapenningar mellan föräldrarna och till närstående. Vi vill ha ett jobbskatteavdrag 500kr höjt barnbidrag 200 kr och sänkt skatt med 200 kr per mån för alla barnfamiljer. Det är vi Kristdemokrater som både har förslag som förbättrar familjens ekonomi och som prioriterar barns välmående. Skolan i Partille har vi Kristdemokrater arbetat för under en lång tid och där vill se att lärarkollegiet och rektorer skall ha mycket bra löner. Vi måste öka statusen på läraryrket och med det få fler lärare och speciallärare i skolan samt arbeta för att få ordning och reda i skolan. Där har också föräldrarna ett stort ansvar. För oss Kristdemokrater är det viktigt att vi placerar all nysvenska elever på samtliga skolor i Partille. På det sättet lär de sig svenska bäst och får ta del av vår kultur, och kamratskap på ett naturligt sätt. Med den brottsvåg som vi har i vissa delar av vår samhälle idag så är det alldeles klart att vi behöver fler poliser i vårt avlånga land. Det får inte bli så att klaner eller brottssyndikat tar över stadsdelar eller andra områden. Polisen måste få resurser att förhindra detta.

3. Demokratifrågan blir en stor utmanande valfråga för framtiden i Partille kommun.

4. På Kristdemokraterna skall du rösta om du vill vara en fri individ som vill ta dina egna beslut för dig och din familj och inte ha staten som styr dina beslut.

5. Vår förhoppning är att alliansen skall kunna enas om att fortsätta styra Partille kommun. Utan inblandning av socialdemokrater.

Leonel Bylund, Miljöpartiet:

1. Klimat och miljö: vi drivs av en omsorg om naturen och en stark solidaritet med världens människor och kommande generationer.

Barn och unga: en trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla.

Demokrati: Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre.

2. Eftersom frågorna är centrala ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad gäller klimat och miljö vill vi driva på kretslopps- och miljöanpassningen i Partille och arbetet med att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle. För barn och unga innebär en satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga stora mänskliga och långsiktiga vinster. Gällande demokrati vill vi ha ökat medborgarinflytande och öka intresset för närdemokrati.

3. Att kommunen minskar sin klimatpåverkan och blir långsiktigt hållbar ur klimat- och miljöhänseende. Att säkerställa att barn och unga får den utbildning de förtjänar och att de får chans att lära sig och utvecklas.

4. Vi vill skapa ett hållbart samhälle. Vi vill ta klimatansvar och respektera naturen, ge alla barn en ärlig chans i skolan och satsa på ökat medborgarinflytande i kommunen. Vill du också det ska du rösta på oss.

5. Ett samarbete där vår politik får störst genomslag är avgörande när vi väljer vilka vi kan tänka oss att samarbeta med. En grundförutsättning för ett samarbete är också att vi har samma grundläggande värderingar.

Matz Dovstrand, Sverigedemokraterna:

1. Skolan: Inför förberedelseklasser för nyanlända elever. Vi vill även se en plan för begåvade elever i Partille, mer digitalisering i skolan, samt fler resursklasser.

Vi säger nej till Partille Eco Park. Vi är kritiska till många av de förtätningar som planeras i kommunen.  Vi har andra konkreta idéer för byggnation.

Vi vill synliggöra kostnader för och konsekvenser av migrationen i kommunen.

2. Svensk skola rasar i internationella jämförelser. Partille rasar i nationellt. Vi behöver se till att skolan fungerar och presterar bättre.
Partille vill gå från förort till förstad, men förtätningarna innebär ofta att man inte tar hänsyn till kringboende i villor eller annan befintlig bebyggelse.
SKL, befarar att kommunalskatten behöver höjas med 2-3 kr för att täcka kostnader för nyanlända. Vi vill göra kostnaderna synliga.
3. Att se till att skolan i Partille blir bättre och kan återta sina tidigare topplaceringar. Att integrera de nyanlända eleverna genom placering i förberedelseklasser. Idag går nyanlända elever rakt i vanliga klasser. Det är helt oacceptabelt och fel för båda grupperna. Att inte fördärva boendemiljön för Partilles invånare genom okänsliga förtätningsprojekt.  Att se till att både samhälle och nyanlända agerar för att skapa bättre integration.

4. Vi väjer inte för de svåra frågorna.  Vi har visioner utöver de andra partierna i Partille.  Våra visioner och idéer gäller miljö, skola och samhällsbyggnad. Partilles politik har låsts av samarbeten med ensidigt tänkande och bra idéer kommer inte fram.  Vi vågar säga det andra inte vågar. Vi vill ha förändring och har nya idéer.

5. Det är för tidigt att prata om samarbeten. Vi vill fortsätta profilera oss med egna politiska idéer och visioner för Partille. Närmare valet menar jag att vi måste ha kontakter igång om hur en dialog om ett samarbete kan komma att se ut. Det blir för pressat att börja dessa diskussioner enbart efter valet.

Eva Carlsson (S):

1. Skola , Vård och omsorg  och Miljö/klimat frågor.

2. Vi Socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Utbildning är nyckeln till arbete och möjligheten att forma sitt liv, här inbegrips också möjligheten till att vidareutbilda sig som vuxen. Mindre barngrupper i förskola och i de lägre åldrarna ger alla barn en bra start i skolan.

Att våra äldre skall ha en god omsorg med hög kvalitet är en självklarhet, att som äldre få känna sig trygg, vara aktiv och att kunna ta del av gemenskap är viktigt.

Miljö och klimatfrågorna är avgörande för ett gott samhälle. Vi vill arbeta för att  Partille kommun skall  minimera gifter och utsläpp i våra egna verksamheter. Vi skall också vara ett stöd till  våra kommuninvånare när det gäller miljöfrågor t ex energieffektivt byggande.

Vi skall arbeta för en god kollektivtrafik så att andelen resande ökar.

3. Vi ser en stor utmaning i att kunna få tag på bra personal med rätt kompetens inom många av våra verksamhetsområden. Det gäller  främst inom skolan och äldreomsorgen men också inom våra andra förvaltningar t ex tekniska yrken. För att klara detta måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och heltidsjobb.

4. Vi står fast vid våra värderingar om allas lika värde och rätt. Vi arbetar för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla ska få förutsättningar till ett bra liv.

5. Vi är öppna för olika alternativ men väljer att vänta med att ta ställning till efter valet då vi ser valutgången.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det